เป็นเรื่องธรรมดาที่เป็นปกติเสียแล้ว  ที่ครูผู้สอนต้องมีภาระกิจนอกเหนือจากการสอน  วันนี้จะเสนอเรื่อง  การเป็นกรรมการร่วมในการทำรายงานพัฒนานวัตกรรม  ตามโครงการหนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม

แต่ละโรงเรียนต้องคัดเลือกนวัตกรรมของโรงเรียนด้วยกรรมการโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนด  แล้วจัดตั้งกรรมการที่มีความรู้  และทักษะในการเขียนรายงานพัฒนานวัตกรรม  คราวนี้ไม่ถูกทอดทิ้ง  แต่กลับได้รับการพัฒนาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2เป็นอย่างดี  อบรม 3 วัน  และศึกษาดูงานอีก 1 วัน 

ความรู้ที่ได้รับผนวกกับข้อมูลของเจ้าของผลงาน  มีพร้อมแล้ว  ต้องกลับมาจัดทำรายงาน  เขียน 5 บท ให้ถูกต้องตามกระบวนการเขียนรายงาน  ส่งภายในเดือน กรกฎาคม  วันที่ 20 นี้

หนึ่ง  ที่แน่นอนคือ  ต้องใช้เวลาที่นอกเหนือจากการสอน  นัดกันว่าตอนเย็นหลังเลิกเรียนเลิกสอนแล้ว  เรื่องนี้เป็นเรื่องแรก  บุกเบิก  ดังนั้นถ้าเริ่มต้นดีแล้ว  เรื่องหรือเล่มต่อไปก็จะดีด้วย