ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาทุกคนย่อมมีแนวการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน แต่ไม่มีความแตกต่างกันที่จะเรียนรู้เพื่อถ่ายโอนไปสู่นักเรียนในทุกระดับชั้น

การจัดการศึกษาของเพื่อนครูที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนจำเป็นต้องมีทักษะการบริหารจัดการความรู้ Knowledge Management Skill(KMS)มีหลักปฏิบัติดังนี้

1.เป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้สร้างความรู้ การประเมินและใช้การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้(Produce)

2.เป็นผู้ถ่ายทอดหรือขยายความรู้ไปยังบุคคลอื่น (Process)

3.นำความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือสร้างสรรค์กับงานต่างๆ(Practice)

4.พัฒนาหรือปรับปรุงให้ทันสมัย(Progress) สรุปทักษะการจัดการความรู้โดยกระบวนการ 4Ps

ทั้งหมดที่กล่าวมา   เป็นความรู้ที่ครูค้นคว้ามาเอง