ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเข้าใจการจัดการความรู้

ทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นความรู้ที่ครูค้นคว้ามาเอง

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาทุกคนย่อมมีแนวการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน แต่ไม่มีความแตกต่างกันที่จะเรียนรู้เพื่อถ่ายโอนไปสู่นักเรียนในทุกระดับชั้น

การจัดการศึกษาของเพื่อนครูที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนจำเป็นต้องมีทักษะการบริหารจัดการความรู้ Knowledge Management Skill(KMS)มีหลักปฏิบัติดังนี้

1.เป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้สร้างความรู้ การประเมินและใช้การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้(Produce)

2.เป็นผู้ถ่ายทอดหรือขยายความรู้ไปยังบุคคลอื่น (Process)

3.นำความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือสร้างสรรค์กับงานต่างๆ(Practice)

4.พัฒนาหรือปรับปรุงให้ทันสมัย(Progress) สรุปทักษะการจัดการความรู้โดยกระบวนการ 4Ps

ทั้งหมดที่กล่าวมา   เป็นความรู้ที่ครูค้นคว้ามาเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
ความรู้ทั้ง 4 ข้อที่ค้นคว้ามาเองนี้ ได้สาระและเป็นประโยชน์มากครับ

ขอบคุณค่ะ  คุณบอน  ตั้งแต่ 1 ก.ค.49

  • คุณบอนเข้ามาอ่านบันทึกของครู  ครูอ้อยตั้ง แต่นานมาแล้ว   
  • ครูอ้อยเพิ่งจะตอบวันนี้  16  พ.ย.49  ผ่านมาแล้ว
  • 4 เดือนกว่า  น่าตีจริงๆใช่ไหมคะ  ขอบคุณค่ะคุณบอน