บทบาทของ "คุณเอื้อ"

กำหนดโดย "คุณเอื้อ" ของศิริราช

ผู้บริหารของศิริราชได้ร่วมกันระดมความคิด กำหนดบทบาทของผู้บริหารต่อ KM ไว้ดังนี้

 1.กำหนดเป็น Performance  Agreement  และมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน
                2.ให้ความรู้  ทิศทางการดำเนินการแก่บุคลากรทุกระดับทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ
                3.ประชาสัมพันธ์ และชี้ให้เห็นประโยชน์
                4.สนับสนุนทรัพยากร  ได้แก่คนหรือทีมที่เป็นเจ้าภาพเฉพาะ  สถานที่  เวลา  อาหาร-เครื่องดื่ม  และเทคโนโลยีสารสนเทศ
                5.สร้างระบบแรงจูงใจ  ได้แก่ ให้กำลังใจ  ให้การยกย่องชมเชย  ให้รางวัล  หรือให้วันพักผ่อนพิเศษ
                6.ติดตามผลการดำเนินงาน  และช่วยแก้ปัญหาที่ทีมต้องการความช่วยเหลือ
                7.เชื่อมโยง  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับภายนอก
                8.จัดเวทีให้นำเสนอผลงาน

ดูรายละเอียดได้จาก http://gotoknow.org/archive/2005/07/29/17/44/00/e1779

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)