มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร กับงานทางด้านการผลิตผักอินทรีย์

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร กับงานทางด้านการผลิตผักอินทรีย์ 

     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร โดยสาขาวิชาพืชศาสตร์ เริ่มทดลองผลิตผักอินทรีย์บนพื้นที่ดินซึ่งเป็นดินทรายชายทะเล พบว่า สามารถเพาะปลูกผักได้หลายชนิด เช่น ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว  ถั่วฝักยาวไร้ค้าง บวบ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดผักอ่อน ผักกาดเขียวกวางตุ้ง และผักกาดหัว ผลผลิตที่ได้สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสม สิ่งที่ชาวสาขาพืชศาสตร์แอบภาคภูมิใจมากที่สุด คือ ผลผลิตแทบทั้งหมดถูกนำมาประกอบอาหาร เป็นอาหารที่ปราศจากสารพิษ ทั้งคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย

  

        ถัวฝักยาว                                     ผักบุ้ง                                            ถัวฝักยาวไร้ค้าง

ผักอินทรีย์คืออะไร...

     ผักอินทรีย์ คือ ผักที่เพาะปลูกด้วยวิธีการ " เกษตรอินทรีย์ ( Organic Agriculture ) " ซึ่งเป็นวิธีการเพาะปลูกแบบธรรมชาติที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ใดๆ  ในทุกขั้นตอนการผลิต

             

                      บวบ                                         ผักบุ้ง                              ข้าวโพดหวาน

เกษตรอินทรีย์คืออะไร...

   เกษตรอินทรีย์  คือ การทำเกษตรกรรมโดยพึ่งพากลไกธรรมชาติยึดหลักการสร้างสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ปฏิเสธกระบวนการดัดแปรพันธุกรรม ( จีเอ็มโอ)  และการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดทั้งปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตเน้นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ฟื้นฟูระบบนิเวศป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีรรมชาติ เช่น ปลูกตะไคร้หอมเป็นพืชร่วมในแปลงฝักคะน้าเพื่อขับไล่แมลงศัตรูพืชของผักคะน้ารวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต

                                                

                                                       แปลงสาธิต

    ในคราวหน้า สาขาพืชศาสตร์จะมาบอกเคล็ดลับของการเพาะปลูกพืชผักในดินทรายชายฝั่งทะเลอย่างไรให้ได้ผล อาจารย์และนักศึกษาสามารถเอาชนะอุปสรรคหรือข้อกำจัดบางประการของการปลูกพืชบนดินทรายได้อย่างไร พบกันคราวหน้าครับ.

 

อ.ประสาทพร กออวยชัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)