จากการที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจากทุกคณะ  โดยเสนอผลงานไปยังสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สยช.) เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเยาวขนดีเด่น ประจำปี 2548 นั้น  เ

    ผลปรากฎว่า นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์  ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ในสาขา การศึกษาและวิชาการ  ผู้เขียน  ขอแสดงความยินดีกับน้องฐาปนะพงษ์และคณะวิทยาศาสตร์ด้วย    ซึ่งกว่าจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกนั้นน้องฐาฯ ต้องเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเยอะมาก    กว่าจะผ่านด่านของท่านคณะกรรมการพิจารณาให้ผ่านการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2548