Extraordinary Leaders Program

"ไม่ใช่เป็นการแสวงหา Best Practice แต่พยายามค้นหาสิ่งที่นอกเหนือ Best Practice...Go beyond the best practice"

        ปีงบประมาณ 2548 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาได้มีโครงการยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย (8) ที่เราเรียกว่าโครงการ Young Blood และขณะเดียวกันผู้ที่อาวุโสก็ต่อว่าต่อขานจะทำเฉพาะคนรุ่นใหม่เท่านั้น หรืออย่างไร ก็เลยจำเป็นต้องมีโครงการพัฒนาผู้อำนวยการ กลุ่ม (8และ9) จะเรียกว่า Old Blood ก็น่าเกลียด เลยใช้คำว่า Experience Blood พอรับกันได้โดยความร่วมมือระหว่าง สพบ.,ครุศาสตร์จุฬาฯ และสมาคมฝึกอบรมแห่งประเทศไทย ไม่ถึงกับ Outsourcing แต่ก็ร่วมกันดำเนินการ....ผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจมาก อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดที่เราได้มาจากการศึกษาดูงานที่ National Institute of Education (NIE) Singapore ที่มี Professor Leo Tan ผู้ซึ่งเคยมาบรรยายที่ สพบ.เป็น President ปีงบประมาณ 2549 สพบ.จึงได้มีโครงการยุทธศาสตร์ Extraodinary Leaders Program เป็นโครงการที่ท้าทาย เพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆ ในหลักการ.....Challenge: ความคิด.....Breakthrough: แนวคิดและนวัตกรรม...Content:เพื่อสนับสนุนเป็นพื้นฐานเท่านั้น....New Knowledge:เกิดจากการอภปรายและลงมือทำ

         ผมมองเห็นความแตกต่างหลายเรื่อง......ในบริบทของราชการไทย เราภูมิใจกับความสำเร็จในอดีต..และคิดว่าจะต้องทำมันตลอดไปในอนาคต....บางครั้งมันไม่ใช่  เราแสวงหาความรู้ที่อยู่ในปัจจุบัน..อยู่ในTrend แต่กลับไม่ค่อยแสวงหา..  หรือให้ความสำคัญของความรู้ที่จะต้องใช้ในอนาคต....เราพยายามแก้ไขเยียวยาปรับปรุงจุดอ่อน แต่ไม่สร้างเสริมจุดแข็งให้เป็นประโยชน์  Modulesของการเรียนรู้เหล่านี้ ทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกเรียนให้เหมาะสมกับสมรรถนะของตนเอง ทั้งหลายทั้งปวงเป็น Mindsets...ที่จะสร้างผู้บริหารที่ไม่ธรรมดาให้กับวงการศึกษาไทย จะสำเร็จ...และยิ่งใหญ่แค่ไหน...ก็คงรู้กัน และไม่นานเกินรอ..Praneet/8/09/2548''เราเฝฝพยายาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารจัดการความเห็น (0)