ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้

ผู้บริหารต้อง ส่งเสริม การสร้างความรู้ ไม่ใช่ ควบคุม

วรรคทองของทฤษฎีจัดการความรู้

Managers need to support knowledge creation rather than control it.
ผู้บริหารต้อง ส่งเสริม การสร้างความรู้ ไม่ใช่ ควบคุม 

There is a great big river of data out there. Rather than building dams to try 
and bottle it all up into discrete little entities, 
we just give people canoes and compasses.
มีสายธารแห่งความรู้อยู่โน่น อย่ามุ่งสร้างเขื่อนกักน้ำและตักน้ำใส่ขวดเป็นความรู้ชิ้นเล็กชิ้นน้อย 
จงหาเรือและเข็มทิศให้แก่ผู้คน ให้เขาแสวงหาและตักตวงความรู้เอาเอง
(A. Dragoon, 1995)

อ่านและนำมาเล่าสู่กันอ่าน  หรือจะเข้าไปอ่าน  เรียนเชิญที่นี่ 

ขอนำทฤษฎีนี้ไปสู่ห้องเรียน  ถึงตัวนักเรียนในเรื่องของการส่งเสริมความรู้  ไม่ใช่ควบคุม  คงจะหมายถึง  การส่งเสริมทักษะให้แก่นักเรียนตามศักยภาพ  ไม่ได้หมายถึงบังคับให้นักเรียนต้องเรียนในเรื่องที่ไม่อยากเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้ความเห็น (0)