วันนี้มีความสนใจเรื่อง KM  จึงเข้าไปอ่านที่นี่   แต่ไม่ได้อ่านสมความตั้งใจ  เนื่องจาก  The links have broken.  แต่พอจะเข้าใจจากการอ่านข้อความในบล็อกของผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน  เช่น  ศ.นพ.วิจารณ์    ดร.ประพนธ์    และท่านอื่นๆอีกหลายท่าน  ได้รับความรู้มากมาย  และนับว่า  การเขียน  การเก็บความรู้ไว้ในบล็อกนี้  เป็นเสมือนคลังแห่งความคิด  ความรู้  ประสบการณ์  มีหลายเรื่องหลายมุมให้ได้อ่านหลายรส  เหมือนเข้าไปท่องเที่ยวในโลกแห่งความคิดของคนหลายกลุ่ม  ดีมาก