เจษฎา ปั้นงาม

  ติดต่อ

  ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน และยอมรับในความแตกต่างนั้น เกิดการพัฒนาความสามารถในการเผชิญกับปัญหาท้าทาย ความเครียด ความกดดัน ความขัดแย้ง และการสร้างเสริมสุขภาพ  
เรื่อง  การพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเจริญเติบโตและการพัฒนาการของมนุษย์ของนักเรียนชั้น ป.1

ทำไมถึงสนใจเรื่องนี้สุขภาพ  มีความสำคัญยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี (well being) ของคนแต่ละคนและสังคม  สุขภาพจึงหมายรวมทั้งมิติด้านความเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล         ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  และจิตวิญญาณ  ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนโดยรวม

กลุ่มผู้เรียน: นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนวิชาวดี  ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง จ.นครสวรรค์

หลักการและเหตุผล :

สุขศึกษาและพลศึกษา มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์  ความสมดุล และมีคุณภาพ  ให้ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง  ความสามารถของตนเอง  เกิดวิธีการเรียนรู้ด้วยพลัง  มีความสามารถในการนำความรู้และทักษะไปประยุกต์  เกิดความตระหนักและความรับผิดชอบต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง  สามารถตัดสินใจและเลือกวิธีปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ  ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นใจในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัยของผู้อื่นบนพื้นฐานของความเป็นไทย

           สุขศึกษาและพลศึกษาจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการพัฒนา   พฤติกรรมสุขภาพจนมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี โดยให้มีทั้งความรู้ ความเข้าใจ ทักษะหรือกระบวนการ  และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๔๔  ผลรวมสุดท้าย คือ ผู้เรียนเกิดการพัฒนาที่เป็นองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (holistic)                        ในการเรียนรู้สุขศึกษา  ผู้เรียนจะได้รับการกระตุ้นและจูงใจให้กำหนด          เป้าหมายที่เป็นจริงและมีคุณค่าในการพัฒนารูปแบบของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  พัฒนาทักษะการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม  รู้จักการสร้างความรับผิดชอบและสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นทั้งที่โรงเรียน  ที่บ้าน  และในชุมชน  ทั้งชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัยและชุมชนอื่นๆ  ที่แตกต่างกันออกไป  ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน   และยอมรับในความแตกต่างนั้น   เกิดการพัฒนาความสามารถในการเผชิญกับปัญหาท้าทาย   ความเครียด   ความกดดัน   ความขัดแย้ง  และการสร้างเสริมสุขภาพ

สมาชิก

1.  48071545     นายพิษณุ  ไชยวงษ์ 

2. 48071712     นายสมศักดิ์   จันทราคีรี

3. 48071866      นายเจษฎา     ปั้นงาม

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 36342, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เจษฎา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)