เจษฎา ปั้นงาม

ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน และยอมรับในความแตกต่างนั้น เกิดการพัฒนาความสามารถในการเผชิญกับปัญหาท้าทาย ความเครียด ความกดดัน ความขัดแย้ง และการสร้างเสริมสุขภาพ
เรื่อง  การพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเจริญเติบโตและการพัฒนาการของมนุษย์ของนักเรียนชั้น ป.1

ทำไมถึงสนใจเรื่องนี้สุขภาพ  มีความสำคัญยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี (well being) ของคนแต่ละคนและสังคม  สุขภาพจึงหมายรวมทั้งมิติด้านความเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล         ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  และจิตวิญญาณ  ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนโดยรวม

กลุ่มผู้เรียน: นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนวิชาวดี  ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง จ.นครสวรรค์

หลักการและเหตุผล :

สุขศึกษาและพลศึกษา มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์  ความสมดุล และมีคุณภาพ  ให้ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง  ความสามารถของตนเอง  เกิดวิธีการเรียนรู้ด้วยพลัง  มีความสามารถในการนำความรู้และทักษะไปประยุกต์  เกิดความตระหนักและความรับผิดชอบต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง  สามารถตัดสินใจและเลือกวิธีปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ  ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นใจในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัยของผู้อื่นบนพื้นฐานของความเป็นไทย

           สุขศึกษาและพลศึกษาจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการพัฒนา   พฤติกรรมสุขภาพจนมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี โดยให้มีทั้งความรู้ ความเข้าใจ ทักษะหรือกระบวนการ  และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๔๔  ผลรวมสุดท้าย คือ ผู้เรียนเกิดการพัฒนาที่เป็นองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (holistic)                        ในการเรียนรู้สุขศึกษา  ผู้เรียนจะได้รับการกระตุ้นและจูงใจให้กำหนด          เป้าหมายที่เป็นจริงและมีคุณค่าในการพัฒนารูปแบบของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  พัฒนาทักษะการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม  รู้จักการสร้างความรับผิดชอบและสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นทั้งที่โรงเรียน  ที่บ้าน  และในชุมชน  ทั้งชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัยและชุมชนอื่นๆ  ที่แตกต่างกันออกไป  ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน   และยอมรับในความแตกต่างนั้น   เกิดการพัฒนาความสามารถในการเผชิญกับปัญหาท้าทาย   ความเครียด   ความกดดัน   ความขัดแย้ง  และการสร้างเสริมสุขภาพ

สมาชิก

1.  48071545     นายพิษณุ  ไชยวงษ์ 

2. 48071712     นายสมศักดิ์   จันทราคีรี

3. 48071866      นายเจษฎา     ปั้นงาม

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจษฎา ปั้นงามความเห็น (0)