ระดับประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย ครั้งที่ 1

  1. จงอธิบายความสำคัญและความจำเป็นใน
  • การประกอบอาชีพ(ประถม)
  • การพัฒนาอาชีพ(ม.ต้น)
  • การขยายอาชีพ(ม.ปลาย)

ขอบข่ายกระบวนการผลิตงานอาชีพในชุมชน การจัดการอาชีพในสังคม ประเทศ และโลก

  2. จงอธิบาย คุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ

  3. นศ.มีวิธีการใดในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานอาชีพในชุมชนของตนเอง

  4. จงหาประวัติความเป็นมาของคำว่า"เศรษฐกิจพอเพียง"และเขียนแผนผังของเศรษฐกิจพอเพียง

  5. นศ.มีวิธีการใดในการนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตนเอง ครอบครัวและสังคม