สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓

มติ ก.ท.จ.นราธิวาส

สรุปผลการประชุม ก.ท.จ.นราะิวาส ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓

๑.เรื่องเพื่อทราบ

   - รับทราบการขอแก้ไขประกาศคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

   - รับทราบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปแทนตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลเมืองตากใบ จำนวน ๒ ราย คือ น.ส.นูรียันนะห์ หะยีวาเงาะ และ นายมะนาวี มะ คนงานทั่วไปกองสาธารณสุขฯ  เทศบาลเมืองนราธิวาส จำนวน ๑ ราย คือ นายอัชมี สะอุ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักปลัดเทศบาล

   - รับทราบการพ้นจากตำแหน่งของพนักงานจ้าง จำนวน ๓ รายคือ นายมูฮัมมัดรอบี สะมุ คนงานทั่วไป กองช่าง เทศบาลตำบลบาเจาะ ลาออกเนื่องจากได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ นายมะ มะแม พนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบาเจาะ ขอลาออกเนื่องจากได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  และนายอามัน อูมา คนงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาลตำบลยี่งอ ขอลาออกเพื่อไปบรรจุเข้ารับราชการ

   - รับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล จำนวน ๒ เรื่อง คือ

    ๑.การพิจารณาต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง

    ๒.การเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของส่วนราชการทีมีชื่อตำแหน่งไม่ตรงกับตำแหน่งที่ ก.ทงกำหนด

อ่านรายละเอียด

๒.เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑๒ เรื่อง

   ๒.๑ ขอรับความเห็นชอบรับโอนข้าราชการ /พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๓ ราย คือ

         - เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอรับโอน นางชนากานต์ ขลิบเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ เทศบาลตำบลคอกช้าง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา มาดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑

         - เทศบาลเมืองตากใบ ขอรับโอนนางรุสนี มะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มาดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๖ ว.

         - เทศบาลตำบลสุคิริน ขอรับโอน นายสมชาย เพชรนุ้ย นักวิชาการศึกษา ๔ อบต.มาโมง มาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๔

         มติที่ประชุม เห็นชอบ

   ๒.๒ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงำตแหน่งที่สูงขึ้นในระดับ ควบ ๒ ราย คือ

       - นางเนตรทราย บุญเครือ จพง.ธุรการ ๓ เทศบาลตำบลปะลุรู เลื่อนเป็นระดับ ๔

       - นางสุทิษา ทองไกร จพง.ธุรการ ๓ เทศบาลตำบลปะลุรู เลื่อนเป็นระดับ ๔

       มติที่ประชุม เห็นชอบ

   ๒.๓ ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับควบ(เลื่อนไหล) จำนวน ๕ ราย

      - นายวันฮาซัน แวอูมา นายช่างโยธา ๕ เทศบาลตำบลมะรือโบตก เป็นระดับ ๖ว.

      - นายรอพา แประสามะ เจ้าพนักงานธุรการ ๕ เทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นระดับ ๖ว.

      - น.ส.กรรณธินี ฉลองวงศ์ เจ้าพนักงานคลัง ๕ เทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นระดับ ๖ ว.

      - จ่าเอกบุญเกื้อ ศรีสังข์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ๕ เทศบาลเมืองตากใบ เป็นระดับ ๖ว.

      - จ่าเอกวีรพงศ์ ทองคณารักษ์ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ๔ เทศบาลเมืองตากใบ เป็นระดับ ๕

        มติที่ประชุม เห็นชอบ

   ๒.๔ ขอรับความเห็นชอบให้โอน(ย้าย) พนักงาน จำนวน ๑ ราย คือ

       - นายธวัชชัย รัตนนิยม ช่างสำรวจ ๒ เทศบาลตำบลตันหยงมัส โอน(ย้าย) ไปดำรงตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ ๒ สังกัด อบต.โคกเคียน จ.นราธิวาส

       มติที่ประชุม เห็นชอบ

   ๒.๕ ขอรับความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาล จำนวน ๔ ราย

      - นางก้องนภา คงศรี เจ้าพนักงานจัดเก้บรายได้ ๓ กองคลัง ไปดำรงตำแหน่าง เจ้าพนักงานพัสดุ ๓ กองคลัง เทศบาลเมืองนราธิวาส

      มติที่ประชุม เห็นชอบ

     - นายพจน์ เบญจวิญญู รอง ผอ.รร.ท.๑ ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.รร.ท.๒

     - นางเกษศินี อารยเศรษฐ์ รอง ผอ.รร.ท.๒ ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.รร.ท.๔

     - น.ส.เจะนารีซา มะยูโซ๊ะ รอง ผอ.รร.ท.๕ ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.รร.ท.๑

ของเทศบาลเมืองนราธิวาส

      มติที่ประชุม ให้เทศบาลเมืองนราธิวาสจัดส่งเหตุผลประกอบการย้ายด้วย

   ๒.๖ ขอความเห็นชอบให้พนักงานครูเทศบาลโอน(ย้าย) จำนวน ๒ ราย คือ

     - นายฮาเซ็ม อาหะมะ ครู ค.ศ.๑ ร.ร.ท.๓ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอโอนไปดำรงตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑ ร.ร.บ้านบาโงกือเต สังกัด สพท.นราธิวาส เขต ๒

     - นายมูหามัดตามีซี วาเฮ็บ ครู ค.ศ.๑ ร.ร.ท.๓ เทสบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอโอนไปดำรงตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑ ร.ร.บ้านบูเก๊ะตา สพท.นราธิวาส เขต ๒

      มติที่ประชุม เห็นชอบ

   ๒.๗ เทศบาลเมืองนราธิวาสขอรับความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ๘ ตำแหน่ง

       มติที่ประชุม เห็นชอบ

   ๒.๘ เทศบาลเมืองนราธิวาสขอรับความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ๑๑ ราย

 บัญชี ก.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต ๓

    - น.ส.นิฟิรดาวส์ ดูลาสะ ร.ร.เทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี)

    - นายอัสมัน เจ๊ะเซ็ง ร.ร.เทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี)

    - นางซารอ อิสสภาพ ร.ร.เทศบาล ๓ (บ้านยะกัง)

    - นางรอซีตา มูซอ ร.ร.เทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล)

    - นายอับดุลเลาะ มะยูโซะ ร.ร.เทศบาล ๓ (บ้านยะกัง)

    - น.ส.กัลยา ขุนอำภัย ร.ร.เทศบาล ๓ (บ้านยะกัง)

    - น.ส.มาเดียนา มามะ ร.ร.เทศบาล๑(ถนนภูผาภักดี)

    - นายพรอยันย์ สะหะดี ร.ร.เทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล)

    - น.ส.ซูไฮลา ดือรามะ ร.รงเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล)

    - น.ส.ซูไวบ๊ะ จะมาซี ร.รงเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี)

    - นายอับดุลเล๊าะ ชายดานา ร.ร.เทศบาล ๖ (ถนนโคกเคียน)

     มติที่ประชุม  เห็นชอบ

    ๒.๙ เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอรับความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้มีวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย คือ นางประจิน มงคลนวลเสถียร ร.ร.ท.๑

     มติที่ประชุม เห็นชอบ

    ๒.๑๐ ขอรับความเห็นชอบให้พนักงานจ้างของเทศบาลลาออกจำนวน ๔ ราย คือ

    - น.ส.ซากีนะห์ เจ๊ะนะ ครูผู้ดูแลเด็ก ทม.นราธิวาส

    - นายมะอาสมิง จารมะ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ ทต.ปะลุรู

    - นางฟาห์ร่า อิสาเฮาะ ผช.จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ทต.ปะลุรู

    - นายทัศนัย อัศวนุรักษ์ ผช.ช่างโยธา ทต.ยี่งอ

     มติที่ประชุม เห็นชอบ

    ๒.๑๑ ทม.นราธิวาสขอรับความเห็นชอบจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๓ ราย

    - นายมูฮำมัดอาซมัน ดอเลาะ พนักงานขับรถยนต์ สำนักปลัดเทศบาล

    - น.ส.รัชดา เจริญกิจ ผช.ครูธุรการ สำนักการศึกษา

    - น.ส.ฟาตีเมาะ สแม ผช.ครูธุรการ สำนักการศึกษา

     มติที่ประชุม เห็นชอบ

     ๒.๑๒ ขอรับความเห็นชอบประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๑)

      มติที่ประชุม เห็นชอบ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาสความเห็น (0)