19 มิถุนายน 2549 เวลา 14.30 น. ประชุมปรึกษาหารือกับคณะครูเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเราควรเริ่มพัฒนาเรื่องใดก่อน มติที่ประชุมเห็นว่า ควรพัฒนาการใช้สื่ออิเล็ดทอนิค (คอมพิวเตอร์ )จึงได้กำหนดหัวปลา ".การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ที่ตนเองประทับใจ"  จัดเป็นเวทีเล่าประสบการณ์การเรียนรู้จนได้มติเป็นเอกฉันท์ว่าครูทุกจะเรียนรู้เรื่อง  E  - leraning  การทำเว็ป  การรับส่ง E - mail  โดยผู้ให้ความรู้คือ นายมานะ มานะประดิษฐ์