5 มิถุนายน 2549 เวลา 9.00 น. ประขุมคณะครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เกี่ยวกับท่ผู้บริหารและนางนิตยา  อุ่นเจริญ ได้ไปรับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ KM  ที่โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและบทบาทการดำเนินงานมีการซักถาม จนเป็นที่เข้าใจ