ค่ายคุณธรรม จริยธรรม


การอบรมคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียนเป็นสิ่งที่ดี เป็นการอบรมส่งเสริมให้เยาวชนปฏิบัติตัวอยู่ในศีลธรรมอันดี ได้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติในหลักของศาสนาพุทธให้เป็นในแนวทางเดียวกัน เพื่อได้ครองตนให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนฝูงและสังคมต่อไป

         ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ปีนี้ (ปีการศึกษา 2553 )โรงเรียนของครูดาวเรืองมีกิจกรรมทยอยเข้ามามากมาย  ยังไม่ได้เรียบเรียงแผนปฏิบัติการของโรงเรียนเลย  งานเข้าเพียบ กิจกรรมแรก "โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ค่ายพุทธธรรม"  ณ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดมะนาวหวาน   วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2553 

         วัตถุประสงค์ของโครงการ

             1. เพื่อให้นักเรียนและผู้เข้ารับการอบรมทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาเท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  อย่างถูกต้องและเพียงพอ

              2. เพื่อให้นักเรียนและผู้เข้ารับการอบรมทุกคน นำหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  เช่นมีระเบียบ  วินัย  ขยัน          อดทน  ซื่อสัตย์ สุจริต  รับผิดชอบและกตัญญูกตเวที เป็นต้น จนเกิดเป็นคุณธรรมประจำชีวิต  ไม่ตกเป็นทาสของความชั่วร้าย  มีชีวิต  อยู่อย่างปลอดภัยและสงบเย็น

              3.เพื่อให้นักเรียน และผู้เข้ารับการอบรมทุกคน  ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่น

              4. เพื่อให้นักเรียนและผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีส่วนร่วมในการสืบอายุพระพุทธศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  ไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าของสังคมไทยสืบไป   

     

ประวัติความเป็นมาของวัดมะนาวหวาน

วัดมะนาวหวาน : เป็นวัดที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยอยุธยาตอนกลาง ใน พ.ศ. 2225 ไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง แต่เชื่อกันว่ามีสมภารอิน และสมภารจันเป็นผู้ก่อตั้งไม่ เป็นหลักฐานที่แน่ชัด สภาพปัจจุบันวัดมะนาวหวาน ยังเป็นศูนย์กลางของชุมชน และรวมทั้งเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชน และยังใช้วัดเป็นสถานที่ประกอบการพิธีกรรมทางศาสนาอยู่

 • ด้านบทบาทของวัดมะนาวหวาน ปรากฏว่าวัดมะนาวหวานมีบทบาทในการทำนุบำรุงเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สนับสนุนการศึกษาของชุนชนรวมถึงด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน

  วัด - ศูนย์รวมของชุมชน : การใช้ศักยภาพใช้กำลังคนระดมแนวคิดโดยการให้บริการ ให้เป็นแหล่งร่วมจิตใจให้มีการศึกษาอบรม รวมทั้งเป็นแหล่งการการประสานงานระหว่างนั้น วัดและโรงเรียน การใช้แนวคิดนำเสนอ การรับรู้ทางธรรมชาติ โดยนำหลักธรรมคำสอนใน พุทธศาสนามาสอดแทรกให้เกิดแนวคิดรูปธรรมโดยสถานที่ในการทำกิจกรรมของชุมชน ในลักษณะแบ่งพื้นที่ของวัดออกเป็นส่วน ๆ เช่น อุทยาน การศึกษา ที่เป็นแหล่งการพัฒนาการเรียนรู้ ตามนโยบายแผนพัฒนาฉบับที่ 8 เป็นแหล่งกระจายข่าวในชุมชน เป็นแหล่งประกอบศาสนกิจและการ และการนำเสนอการเรียนรู้ในระบบชุมชน ในการเรียนรู้จากการอาศัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิทยากรชุมชน เป็นองค์กรการเรียนรู้ 
                   

 •      เช้าวันที่ 25 พฤษภาคม 2553  คณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 จำนวน 5 คน  นำนักเรียน 135 คน เดินทางไปเข้าค่ายคุณธรรมที่วัดมะนาวหวาน  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

        เริ่มกิจกรรมเจ้าอาวาสวัดมะนาวหวานเป็นประธานในพิธี  เจ้าของโครงการ คุณครูภูริชา  เทพจิตร กล่าวรายงาน 

        - แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  มีครูพี่เลี้ยงกลุ่มละ 1 คน  เลือกหัวหน้ากลุ่ม  เลขา  และผู้รายงานประจำกลุ่ม

        - กิจกรรมการอบรม มีการบรรยายธรรมมะ  อภิปราย  สนทนาธรรม   กิจกรรมกลุ่ม  ตอบปัญหาประจำวัน  ทำวัตรเช้า-เย็น  สมาธิภาวนา  บริหารกาย  บริหารจิต 

          - กิจกรรมประจำวันมีดังนี้ (จากภาพข้างล่างนี้ ทั้ง 3 วัน)

   

              

                          กิจกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2553

                 

                          กิจกรรม วันที่ 26 พฤษภาคม 2553

            

                              กิจกรรม วันที่ 27 พฤษภาคม 2553

         จบโครงการ ความคาดหวังของความสำเร็จคือ  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาที่ตนนับถือ   และรู้จักตนเองมากขึ้น  สามารถตัดสินใจเลือกทางดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องด้วยตนเอง  มีความขยัน  หมั่นเพียร  มีระเบียบวินัย  และความรับผิดชอบมากขึ้น  สุดท้ายคือการที่คณะครู  อาจารย์นักเรียน  พระสงฆ์  ได้มีโฮกาสจัดกิจกรรมสร้างสรรค์  มีความสัมพันธ์อันดี  ระหว่างบ้าน  วัด  โรงเรียน  สมกับคำว่า "บวร"

   

  เอกสารอ้างอิง 

  ประวัติวัดมะนาวหวาน
  สำนักศิลปวัฒธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

  หมายเลขบันทึก: 362081เขียนเมื่อ 28 พฤษภาคม 2010 17:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:58 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


  ความเห็น (67)

  น้องดอกคำปู้จู้.....

  เริ่มเทอมใหม่เขาก็จะฝึกให้ทั้งครูและนักเรียนมีสมาธิ.....เพ่งจุดความใส่ใจไว้ที่การเรียนการสอน  จะช่วยให้มีความสุขกับการเรียนรู้แล้วปัญญาก็จะเกิดตามมา...

  ดีจังเลยได้เข้าวัดก่อนวันวิสาขบูชา  ได้ทำบุญทำกุศลก่อนใครๆอย่าลืมไปเวียนเทียนคืนนี้นะคะ

  กลอนนำมาฝาก เนื่องในวันวิสาขบูชา 2553:

  สันตดิลกฉันท์

  ถ้วนถึงดิถีอภิสมัย หฤทัยระลึกหวน
  เพ็ญผ่องวิสาขะศศินวล นภจรจรุงใจ

  ธูปเทียนสุคันธะมนะพร้อม อุระน้อมมโนใส
  บูชากุสุมสิริพิไล ศิระราบระลึกคุณ

  อ้าองค์ พระพุทธะชนะโศก ลุวิโมกข์วิสิฏฐ์สุญญ์
  ไป่สิ้นมหาอธิกรุณ มุเสด็จจะโปรดคาม

  กราบแทบพระบาทพระปรเมศร์ อภิเชฏฐ์ ณ โลกสาม
  ตรึกถ้อยพระธรรมพจนะงาม ปิติธารก็ซ่านทรวง

  คล้ายวันประสูติสิริจรัส ธ อุบัตินิราศสรวง
  เลิศลักษณ์พระบุญญนิธิปวง มนะมุ่งพิชิตมาร

  ได้ตรัสรู้อริยสัจ ปรมัตถ์วิเศษศานติ์
  สบสุขอนันตะจิรกาล นฤพานมิผันปรวน

  ทรงดับพระขันธะสละหล้า ณ วิสาขมาสหวน
  โอ้องค์เสด็จสุคติควร ลุวิสุทธิเรืองรอง

  ฝากไว้พระธรรมวรประสิทธิ์ อมฤต ณ ยามหมอง
  ดับร้อนเกษมผิว์มนะตรอง ก็จะสุขประสบเย็น

  โอสถพระพุทธะชนะทุกข์ ทุรยุคมโนเข็ญ
  ปูชาพระพุทธะนภเพ็ญ อุระซึ้งธ เลิศคุณ ฯ

  ขอพรประเสริฐจตุรพิธ นิรมิตกุศลหนุน
  ขอไทยประสบสิริอรุณ นภะใหม่วิไลเมือง ฯ.

  ที่มา- วิสาขบูชา .... Posted by ภูมิรพี oknation.net

  สวัสดีค่ะ มาอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

  ที่ไทยรัฐวิทยา 63 ก็จะจัดในเดือนมิถุนายนนี้เช่นกันครับ

  สวัสดีค่ะครูดาวเรือง

  คิดถึงเช่นกัน รีบตามมาเลยค่ะ เห็นกิจกรรมของเด็กๆนักเรียนแล้ว

  ครูยุมีความคิดขึ้นมาว่าน่าจะจัดให้เด็กร.ร.รักเมืองไทยฯบ้าง เตรียมโปร

  แกรมไว้เหมือนกันค่ะ....ขอบคุณที่เอาบุญไปฝาก รับไว้แล้วค่ะ มีบุญ

  เยอะๆจะได้กลับมาอยู่บ้านเราน่ะค่ะ

  P  ขอบคุณค่ะคุณครู

  โมทนาบุญ   รับผลบุญมากๆนะคะ

  P 

  กลอนไพเราะ  ดอกไม้สวย  คนให้จิตใจงาม

  ผลบุญคือความสุขค่ะ/ขอบคุณ

  P ขอบคุณค่ะ รับบุญกุศลถ้วนหน้านะคะ

  P แวะไปชมกิจกรรมมาแล้วค่ะน่าเรียนมากๆ

  เด็กไทยคงอิจฉานะ...

  ก๊อกๆๆ แวะมาชมวัดมะนาวค่ะ

  อิอิ..กะบอกว่าหนูเพิ่งบรรจุได้ปีที่ 7 เองค่ะ  ที่ว่าวิทยะฐานะ น่ะ..ชำนาญการต่างหากค่ะ

  ยังไม่ไป  คศ.3 ค่ะ คุณพี่ดาวเรือง  เดี๋ยวนี้หลักประเมินใหม่ผ่านแล้วว่า บรรจุ 6 ปี ทำชำนาญการส่งได้  ช่วงนี้เค้าประเมินแบบเข้มค่ะ ชำนาญการก็ต้องเนี๊ยบ!  หนูกำลังทำวิจัยในชั้นเรียนอยู่ค่ะ  คิดนวัตกรรมใหม่ด้วย  เสร็จแล้ว ค่อยคัดย่อนวัตกรรมมาให้ชมน่ะค่ะ

  ขอบคุณที่แวะไปกินลูกแก้วมังกรที่บ้านครูบันเทิงค่ะ...บาย..

  P ขอบคุณค่ะครูคนเก่ง

  แวะไปบันทึกคุณครูทีไรปวดหัวกลับมาทุกที

  คงต้องอุ่นมันสมองแล้วค่ะ อยู่เย็นมาช้านาน

  ขอบคุณ ขอบคุณ

  ความรู้ควบคู่คุณธรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักฟังพระเทศบ้าง ถ้าไม่ทำอย่างนี้ ไม่รู้ว่าเด็กจะรู้จัก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์หรือเปล่า เป็นกิจกรรมที่ดีเยี่ยมคะ คงจะสมหวัง ในจุดประสงค์และเป้าหมายในระดับหนึ่งบ้าง แล้วกิจกรรมที่ดีอื่นๆก็คงตามมา เช่น วันตระหนัก วันพ่อ วันแม่ วันรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันเด็ก วันผู้สูงอายุ  เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งก็คงอยากได้เด็กเก่ง ทั้งเด็กดีด้วย เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เปรียบเหมือนผ้าพับขาว อยู่ที่ใครจะนำไปแต่งแต้มสี ในลักษณะใด  และจากการทำกิจกรรม เด็กคงได้ตระหนักในจิตใจ ในการทำความดี และสืบสานการเป็นคนดีตลอดไปคะ จึงขอชื่นชม กิจกรรมแบบนี้ เห็นหลายโรงเรียนแล้วคะ หวังว่าเด็กในวันนี้คือคนดีในวันหน้าด้วยนะคะ ครูดาวเรือง ที่เคารพ พี่สุระลึกถึงเสมอคะ

  -และก็ขอชมเชยวัดมะนาวหวาน ที่บริการการจัดกิจกรรม ส่งเสริมเด็กดี  และคงใช้เป็นที่ส่งเสริมเด็กดีได้ ในรุ่นอื่นๆๆต่อๆๆไปคะ และคงจะพัฒนาการสอนให้ทันสมัย เด็กนักเรียนดีใจ ฟังพระเทศ เหมือนได้ฟังเพลงของนักร้องที่ชื่นชม ไม่เบื่อหน่ายนะคะ ขอบคุณ วัดมะนาวหวานแทนเด็กๆๆด้วยคะ

  -ขอบคุณครูดาวเรืองด้วยคะ ที่นำเสนอกิจกรรมดีดี มาเป็นแนวทางแก่ครูคนอื่นด้วยคะ

   

  P  สวัสดีค่ะ พี่สุ

  ดีใจจังที่โรงเรียนมีโครงการดีดี  ปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน

  ครูดาวเรืองเลยได้ปฏิบัติธรรมด้วย  ผลบุญที่เห็นทันตาคือพี่ตบมือให้

  ขอบคุณมากๆค่ะ

  ชื่นชมในกิจกรรมดีๆที่มีต่อนักเรียนค่ะ ได้ทราบประวัติวัดมะนาวหวานขอบคุณมากค่ะ

                          

   

  P  ชื่นชมในผลงานของคุณกานดามาช้านาน

  ขอบคุณมากที่เข้ามาเยี่ยมและให้กำลังใจค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณครูดาวเรือง
  • โรงเรียน ชุมชนและวัดเป็นสถานที่ที่เกื้อกูลกัน การให้เด็กเข้าค่ายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน เป็นการเสริมให้นักเรียนมีสมาธิยิ่งขึ้น ชื่นชมคุณครูจริงๆ
  • ขอบคุณมากนะคะสำหรับน้ำใจที่ไปเยี่ยมและแสดงความคิดเห็นค่ะ

  P   ขอบคุณค่ะคุณครู

  • เสียใจและอาลัยยิ่ง กับคุณแม่
  • ผ่านมาแล้ว ..ท่านไปดีแล้ว..เราซิยังต้องอยู่
  • ต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อลูก

   

   

   

  ขอชื่นชมในการจัดกิจกรรมทางศาสนาแก่เยาวชน ที่จะปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้เพื่อเป็นรากฐานของสังคมต่อไปนะคะ..

  เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเด็กสมัยนี้จะหาโอกาสในการขัดเกลาจิตใจยาก เพราะเด็กสมัยนี้ห่างหายจากพุทธศาสนา

  ถ้าโรงเรียนจัดกิจกรรมแบบนี้ทำให้นร.ต้องไป ปฏิเสธไม่ได้ ถือเป็นข้อดีค่ะ อยากให้จัดบ่อยๆ นร.จะได้อยู่ในบรรยากาศตลอดเวลาค่ะ ถ้านานๆ จัดทีนร.จะลืมและห่างหายไปตามกาลเวลาค่ะ

  • สวัสดีค่ะ
  • แม่ดาวเรืองเข้มแข็งไว้นะค่ะ บุษราทราบข่าวอาการของน้องกานต์จากบันทึกของบังวอญ่าแล้วค่ะ เป็นห่วงอยู่เหมือนกัน แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยกล้าเข้ามาสอบถามอาการบ่อย ๆ เกรงใจเหมือนกัน
  • น้องกานต์เป็นคนเข้มแข็ง และอดทน เค้ามีกำลังใจที่ดีมาก ๆ  เพราะคุณพ่อและคุณแม่คอยเป็นกำลังใจให้ทุกลมหายใจเข้าออก  "ทุกอย่างต้องดีขึ้น"
  • รักษาสุขภาพตัวเองด้วยค่ะแม่

  มาชื่นชมการจัดกิจกรรมค่ะ...เก่งจริงๆ

  • สวัสดีค่ะ คุณครูดาวเรือง
  • ป้าแดง ห่าง gotoknow ไปนานค่ะ เพราะไม่ค่อยมีสมาธิ ตอนนี้มีเวลามากขึ้น กลับมาแล้วค่ะ
  • --
  • เริ่มต้นด้วยการเตรียมใจเด็กเป็นการดีนะคะ เพื่อให้เกิดความศรัทธา
  • เตรียมเด็กแล้วอย่าลืมเตรียมเราบ้างนะคะ ปัญหาทุกอย่างจะผ่านด้วยดี หากเราเตรียมใจให้ดีค่ะ
  • ---
  • ขอบคุณน้ำใจไมตรีสำหรับการร่วมส่งพ่อป้าแดงไปสรวงสวรรค์นะคะ
  • ขอบคุณค่ะ

   

  ปล. ดาวเรือง ภาคเหนือ เรียกว่า คำปู้จู้ อิสาน เรียก ดาวเรือง ภาคใต้เรียกอย่างไรคะ :-)

  พี่ดาวเรืองครับ เด็กๆๆน่ารักมากๆๆครับ

  สวัสดีค่ะอาจารย์

   

  เป็นการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ ที่น่าชื่นชมมากๆ  เด็กได้ขับเกลาจิตใจ ให้สงบร่มเย็นเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และมีสมาธิในการเรียนที่ดี  การจัดการศึกษาควรเป็นแบบนี้ค่ะ ให้ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม

  ด้วยความระลึกถึงทุกๆ คนในครอบครัว  หวังว่าลูกสาวของครูใจดี จะมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆ  ขอให้ทำใจให้สบาย ครูใจดีห่วงใยและเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ

  พาลูกสาวมาเยี่ยมอาจารย์ด้วย   และน้องๆมาให้กำลังใจพี่กานต์ค่ะ

   

       

   

  P  ขอบคุณค่ะพี่ใหญ่ นงนารท

  แฮะๆๆ  เพิ่งมาจากไปอบรมมา 3 วัน  เหนื่อยจัง

  ขอโทษค่ะที่ตอบช้า

  • P  โรงเรียนเขาเขียนโครงการในแผนปฏิบัติการ 
  • จัดปีละ 2 ครั้ง  แต่ ปฐมวัย  นิมนต์พระมาเทศน์ให้ฟังที่โรงเรียน 
  •  ป.1-ป.3 พาไปทำบุญที่วัดใกล้โรงเรียนค่ะ
  • ขอบคุณที่มาเยี่ยมค่ะ

  P  คิดถึงมากจ้าน้องสาว

  แล้วจะไปเยี่ยม..รอพี่นะจ๊ะ

  P  ขอบคุณที่มาหา  ไปอบรมเลยมาตอบช้า

  แม่ขอโทษนะลูกรัก

  มาแจกหนังสือ"ประสบการณ์จริงบนเส้นทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ค่ะ download ได้ที่ :

  http://www.scbfoundation.com/news_publish_detail.php?cat_id=6&nid=489

  P   ขอบคุณค่ะป้าแดง

  ปักษ์ใต้เขาก็เรียกว่าดอกดาวเรืองค่ะ

  ขอโทษด้วยที่ตอบช้า

  ก๊อกๆๆ แวะมาบอกว่าคิดถึง พี่ดาวเรืองค่ะ

  เดี๋ยวนี้เค้าทำภาพพริบพรับๆ น่ะค่ะ

  ดูดีเลยทีเดียวค่ะ

  น้องกานต์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่ไหน

  ไปทำงานรึปล่าว แล้วกินข้าวได้มั๊ย แล้วพี่ดาวเรืองมีคนช่วยดูแลน้องมั๊ย แล้วไปกรุงเทพอีกปล่าว  แล้ว ........สรุปว่าพันพรือมั่งค่ะ

  P  ขอบคุณค่ะน้องอาจารย์

  เด็กๆก็น่ารักไร้เดียงสาตามวัยค่ะ

  แต่ว่า..ก็..นอน...สอน...ก็...หลับค่ะ อิๆๆๆ

  P  กำลังใจมากันเพียบ

  งานหนักยังไงก็สู้ไหว 

  ขอบคุณจ้า

  โครงการดี

  ปฏิบัติดี

  ดี..แน่นอนค่ะ

  P  ขอบคุณค่ะ พี่ใหญ่

  ไปโหลดเก็บแล้ว  หายเหนื่อยเมื่อไรจะอ่านให้ละเอียดอีกครั้ง

  P  ถามตอบ  ม่าย  ทัน   แล้วจะไปแหลงที่บ้านน้องนะจ๊ะ

  ขอบคุณค่ะ

  นอนดึกเหมือนกันนะ

  คิดถึงค่ะ

  สวัสดีค่ะพี่ดาวเรือง ไปอบรม หายเงียบมา เป็นไงบ้างเอ่ยคะ

  ที่ฝั่งอาวไทย เป็นไงบ้างค่ะ อันดามัน ฝนตกบ่อยมากๆ คิดถึงค่ะ

  มาเยี่ยมอีกรอบหนึ่งค่ะ..

  ชวนไปยื่น "ใบลาออกจากความทุกข์" ที่ :

  http://gotoknow.org/blog/nongnarts/363751

               ชื่นชมกิจกรรมดีๆนะคะ     มาส่งกำลังใจค่ะ

                

               

  สวัสดีค่ะ..พี่ดาวเรืองที่รัก..

  • แวะมาทักทายวันหยุดค่ะ..
  • โครงการนี้ดีมากเลยค่ะ..หลอมจิตรวมใจให้เด็ก ๆ ในเรื่องพุทธศาสนา..แถมนำการมีส่วนร่วมเข้ามาจับอีก..ได้หลายกลุ่มเลยค่ะ..
  • ขอให้มีความสุขมาก ๆ ค่ะ..

  มาทายทัก และส่งกำลังใจในวันสบายๆ เติมพลังเพื่อรับวันทำงานใหม่อีกครา ค่ะพี่ดาวเรือง

  P ขอบคุณค่ะ 

  พี่กลับมาจากค่ายสิ่งแวดล้อม เมื่อกี้ 

  รีบมาตอบก่อน เพราะคิดถึงค่ะ

  P  คืนนี้จะไปเยี่ยมค่ะพี่  ขอบคุณค่ะ

   

   

   

   

   

  P ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะพี่

  P ลูกสาวใครเอ๋ยน่ารักจัง

  ทายไม่ถูก 5555555555

  P  เห็นหน้าน้องสาวแล้วหายเหนื่อย

  เดี๋ยวจะมีโครงการดีดีมาฝากอีกค่ะ

  ขอบคุณมากๆๆ

  P  สวัสดีวันหยุดค่ะ

  • พรุ่งนี้เป็นวันแห่งคุณค่า  คือวันทำงาน  อิๆๆ
  • ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ไม่ได้ทำงาน  ไม่มีผลงาน  เป็นคนไม่มีค่า
  •  เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เป็น  ต้นไป เราจะเร่งปลูกต้นงานให้มี ดอกและผลเร็วๆๆ
  • 5555555555555

  สวัสดีค่ะ

  • แวะมาทักทายยาม หวันมุ้งมิ้ง
  • สบายดีนะคะ

  P  ขอบคุณค่ะ

  •  ถึงจะมุ้งมิ้ง  แต่ก็ยังแลเห็น  555555
  • สวัสดีค่ะ
  • แวะมาอยู่เป็นเพื่อนแม่ดาวเรืองค่ะ แม่ทานข้าวเย็นแล้วนะค่ะ
  • รักษาสุขภาพด้วยค่ะ "เป็นห่วงค่ะ"

                     ภาพนี้น่ารักดี เลยเก็บมาภาพแม่ค่ะ

  (เพิ่มอีกนิด)เปิดมาดูมีแต่55555555

  เพราะพี่ดาวเรืองอารมณ์ดีนะซิ

  ค่อยมาคุยใหม่

 • ...สวัสดีครับ    ... พี่สอน ดีใจจังที่เข้าบ้านโกพี่สอนได้...
 • ...มีที่ให้ลงชื่อเข้ามาเยี่ยมด้วย เข้ามาทุกวันมันไม่ยอมขึ้น...
 • ...มาส่งความคิดถึง ฝากเก็บไว้ด้วยนะครับ... 
 • P  อิๆๆ  ภาพนี้ล้อเลียนแม่หรือเปล่า?

  กริยานี้  ครูใจดีดี เขาไม่ทำ   สงสารเด็ก

  อิๆๆๆ แต่แม่ทำบ่อย 555555

  P  เวลาเมาท์กับเพื่อนๆ  อารมณ์ดี  ขำบ่อยๆ

  แต่อารมณ์อื่นๆก็มีนะจ๊ะ  เปลี่ยนรูปใหม่สวยเชียว

  P  สวัสดีค่ะน้องผอ.

  ขอบคุณที่ยังไม่ลืมกัน  แค่บอกว่าคิดถึงก็ชื่นใจแล้วค่ะ

  P  เห็นสัญญลักษณ์แห่งความสุขตั้งแต่เช้า

  พี่ทำงานมีความสุขทั้งวัน  ขอบคุณนะค่ะ

  มาแวะทักทายก่อนนอนค่ะ

  ฝันดีนะคะ.....         

  P  ขอบคุณค่ะ

   

                         คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี