มัลติมีเดีย เทคโนโลยีของสื่อแห่งศตวรรษ

มัลติมีเดีย เทคโนโลยีของสื่อแห่งศตวรรษ

              มัลติมีเดีย ได้อาศัยคอมพิวเตอร์นำเอาข้อความ ภาพ และเสียงในรูปแบบต่าง ๆ มาบันทึกไว้ในรูปของข้อมูลดิจิติล แล้วนำข้อมูลนั้นมาแปลงกลับเป็นข้อความและภาพทางจอภาพ เสียงทางลำโพง ผสมผสานกัน พร้อมกับควบคุมการแสดงผลของสื่อเหล่านั้น โดยซอฟต์แวร์ (Software) หรือโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ (program) ทำให้สื่อเหล่านั้นมีลักษณะพิเศษขึ้น มพลังในการสื่อสารอย่างมีชีวิตชีวา มากกว่าที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์อื่นๆ

              คำว่า สื่อประสม หรือ มัลติมีเดีย นี้ แต่เดิมใช้ในความหมายตามความแปลโดยใช้หมายถึง สื่อที่เกิดจากการแสดงผลของข้อความ ภาพ และเสียงพร้อม ๆ กันในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ โทรทัศน์ ภาพยนต์ สไลด์ประกอบเสียง หรือการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสาธิตหรือการสอน แต่การใช้สื่อและอุปกรณ์ดังกล่าว มีคำเฉพาะอื่นใช้แทนได้ หรือมีวิธีอธิบายแบบอื่นที่ให้ความหมายชัดเจนเข้าใจดีกว่า การใช้คำว่า "สื่อประสม" หรือ "มัลติมีเดีย"จึงมักถูกจำกัดใช้ในความหมายของสื่อที่มีลักษณะพิเศษเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


ที่มา:พรพิไล เลิศวิชา.มัลติมีเดียเทคโนโลยีกับโรงเรียนในศตวรรษที่ 21.กรุงเทพฯ: สวทช. 2544

             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเรียนรู้ ( Learning Innovation)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
อยากดูรูปภาพเยอะ ๆช่วยเอาลงให้ดูหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ