การทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

การทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการนำความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านต่างๆ ไปใช้กับกลุ่มหรือชุมชนที่ต้องการ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อให้เกษตรกรพัฒนาตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่าง เช่น

1.การทำไร่นาสวนผสมและการเกษตรผสมผสาน

2.การปลูกพืชผักสวนครัวลดค่าใช้จ่าย

3.การทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและใช้วัสดุเหลือใช้เป็นปัจจัยการผลิต(ปุ๋ย)

4.การเพาะเห็ดฟางจากวัสดุเหลือใช้ในไร่นา

5.การปลูกไม้ผลสวนหลังบ้าน และไม้ใช้สอยในครัวเรือน

6.การปลูกพืชสมุนไพร ช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัย

7.การเลี้ยงปลาในร่องสวน ในนาข้าวและแหล่งน้ำ เพื่อเป็นอาหารโปรตีนและรายได้เสริม

8.การเลี้ยงไก่พื้นเมือง และไก่ไข่ ประมาณ 10-15 ตัวต่อครัวเรือน

9.การทำก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

นายจาตุวัฒน์  ลี้ตระกูล

น.ส.จารุวรรณ  ศุขเจริญ

น.ส.ธาริณี  นภาวรรณกุล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จาตุวัฒน์ความเห็น (4)

..............
IP: xxx.147.19.16
เขียนเมื่อ 

มีน้อยจังค่ะ

....
IP: xxx.129.34.101
เขียนเมื่อ 

มีน้อยมากเลยนะควรจะหามาเพิ่มอีกควรอธิบายแต่ละข้อให้ละอียดกว่านี้

3..............
IP: xxx.47.134.16
เขียนเมื่อ 

อยากให้มีเนื้อหามากกว่านี้

 

IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ไม่เห็นมีเนื้อหาดีๆเลย