GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

การตรวจประเมินภายในศูนย์บริการวิชาการ

ผลจากการตรวจประเมิน
 • เมื่อวันที่ 28 มิย. 2549 ศูนย์บริการวิชาการ มข. ได้มีการตรวจประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา2548  โดยท่านผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
 • 1.ศ(เกียรติคุณ) นต.กำจร มนุญปิจุ ร.น
 • 2.รศ.นพ.ชวลิต ไพโรจน์กุล
 • 3.ผศ. ไพศาล มงคลวงค์วิโรจน์
 • ประเด็นสำคัญที่ได้จากการตรวจประเมินโดยท่านผู้ทรงคุณวุฒิด้งกล่าวที่น่าสนใจ และทีมงานศูนย์ควรนำไปปรับใช้ต่อไปคือ
 • 1.การรายงานประเมินตนเอง เป็นการเขียน/สรุป ในกิจกรรมที่ได้ทำ
 • ในลักษณะการรายงานแบบวิเคราะห์ ว่ากิจกรรมที่ได้ทำ ผลที่เกิดตามมาหลังการจัดกิจกรรม (แผนเปรียบเทียบผล)มีอะไรที่ประสบผลสำเร็จ อะไรที่มีปัญหา/แนวทางแก้ปัญหา ที่จะเป็นโอกาศในการทำงานรอบปีต่อไป
 • 2.ควรมีการประเมินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น มีโครงการใด ที่จะต้องขอการสนับสนุนดำเนินการในปีต่อไป(ในลักษณะต่อเนื่อง) ควรมีการระบุทุกครั้ง
 •      ทีมงานศูนย์ทุกท่านน้อมรับไปปรับ/แก้ไข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การประเมิน
หมายเลขบันทึก: 36081
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

 • ผลเป็นอย่างไรบ้างครับ
 • พิมพ์ผิดครับ ผ็
 • รออ่านเรื่องอื่นต่อนะครับ

ขอบคุณครับ

   พิชัย