• เมื่อวันที่ 28 มิย. 2549 ศูนย์บริการวิชาการ มข. ได้มีการตรวจประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา2548  โดยท่านผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
  • 1.ศ(เกียรติคุณ) นต.กำจร มนุญปิจุ ร.น
  • 2.รศ.นพ.ชวลิต ไพโรจน์กุล
  • 3.ผศ. ไพศาล มงคลวงค์วิโรจน์
  • ประเด็นสำคัญที่ได้จากการตรวจประเมินโดยท่านผู้ทรงคุณวุฒิด้งกล่าวที่น่าสนใจ และทีมงานศูนย์ควรนำไปปรับใช้ต่อไปคือ
  • 1.การรายงานประเมินตนเอง เป็นการเขียน/สรุป ในกิจกรรมที่ได้ทำ
  • ในลักษณะการรายงานแบบวิเคราะห์ ว่ากิจกรรมที่ได้ทำ ผลที่เกิดตามมาหลังการจัดกิจกรรม (แผนเปรียบเทียบผล)มีอะไรที่ประสบผลสำเร็จ อะไรที่มีปัญหา/แนวทางแก้ปัญหา ที่จะเป็นโอกาศในการทำงานรอบปีต่อไป
  • 2.ควรมีการประเมินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น มีโครงการใด ที่จะต้องขอการสนับสนุนดำเนินการในปีต่อไป(ในลักษณะต่อเนื่อง) ควรมีการระบุทุกครั้ง
  •      ทีมงานศูนย์ทุกท่านน้อมรับไปปรับ/แก้ไข