อุปสรรคในการออกงานสนาม

อุปสรรคในการออกงานสนาม

อุปสรรคในการออกงานสนาม

            กระผมได้เป็นบุคคลในครอบครัวของสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร ก็จะบอกเล่าเก้าสิบถึงประสบการณ์ในการออกปฏิบัติงานสนามเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2549 จากการออกปฏิบัติงานสนามของพนักงานสนาม ในแต่ละพื้นที่ของการทำงานมีความยากง่ายไม่เหมือนกันเช่นการปฏิบัติงานสนามในพื้นที่หมู่บ้านนอกเขตเทศบาลมีความยากลำบากในเรื่องของการขอข้อมูลที่ต้องการเพราะชาวบ้านหรือกลุ่มตัวอย่างคิดเป็นข้อมูลจะเป็นประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ทำให้การให้ข้อมูลจึงมีข้อผิดพลาดและให้ข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริงเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับฝ่ายหนึ่ง / ฝ่ายใด ต่าง ๆ นานา
          พื้นที่ที่มีความยากลำบากกรณีฝนตกพื้นที่กันดาร เพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนทำให้การลงพื้นที่ด้วยรถจักรยานยนต์จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
          ส่วนการปฏิบัติงานในเขตเทศบาลกลุ่มตัวอย่างไม่ให้ความร่วมมือเป็นเพราะสาเหตุ
  • กลัวภาษี
  • เบื่อหน่ายรัฐบาล
  • เมินเฉยต่อการสัมภาษณ์
  • ไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากมีการสำรวจบ่อย
  • ไม่มั่นใจในการรักษาความลับของข้อมูล
         
      ในส่วนของการสำรวจประเภทของผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือ
  • ข้าราชการระดับสูง
  • เจ้าของกิจการ / ร้านค้าที่มีขนาด กลาง – ใหญ่
  • บุคคลที่มีฐานะดี
          นี่เป็นตัวอย่างเฉพาะโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2549 ซึ่งนำมาเป็นตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น
          ก็ในนามของสมาชิกในครอบครัวของสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร ก็เชิญชวนผู้เข้ามาอ่าน โปรดให้ข้อมูลหรือบอกกล่าวกับผู้ใกล้ชิดที่ตกเป็นตัวอย่างการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร ช่วยให้ความร่วมมือให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติที่ออกไปสัมภาษณ์ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง
ประเทศพัฒนา ประชาร่วมใจ ให้ข้อมูลที่เป็นจริง
ถูกต้องทันเวลา สมบูรณ์ ครบถ้วน
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน STATCHUMPHONความเห็น (0)