หนังสือดีมีที่ไหน?(2)

"ฬิฏา"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
...หนังสือคือ ขุมทรัพย์ทางปัญญาที่นำพาคนอ่านไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน...จริงหรือ

     ....ขออนุญาตเพิ่มเติมหนังสือดีดีที่นี่นะค่ะ...วันนั้นได้แนะนำหนังสือดีดี จำนวน 12 ชื่อเรื่อง และหวังว่าท่านผู้อ่านคงได้เป็นเจ้าของแล้วในบางเล่มและวันนี้ขอแนะนำเพิ่มเติมนะค่ะ.........

  1.เสนอ ภิรมจิตรผ่อง. การพัฒนาแบบทดสอบในการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา. อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2547.
  2.เสนอ ภิรมจิตรผ่อง. หลักการประเมินผลการศึกษา : Principles of Educational Evaluation. อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2547.
  3.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล. การวิจัยในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544.
  4.ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows. ขอนแก่น : ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
  5.ชอบ เข็มกลัด และโกวิทย์ พวงงาม. การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์. กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2547.
  6.จรัญ จันทลักขณา และกษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ. คัมภีร์การวิจัยและการเผยแพร่สู่นานาชาติ. กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2548.
  7.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. รวมบทความทางการประเมินโครงการ. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
  8.ศิริชัย กาญจนวาสีและคณะ. การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์, 2547.
  9.สมคิด พรมจุ้ย. เทคนิคการประเมินโครงการ.พิมพ์ครั้งที่ 4.นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.
  10.เยาวดี วิบูลย์ศรี. การประเมินโครงการแนวคิดและแนวปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
  11.ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2538.
  12.ชูศรี วงศ์รัตนะ. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : เทพเนรมิตการพิมพ์, 2546.
  13.สุวิมล ติรานันท์. การประเมินผลโครงการ : แนวทางสู่การปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
  14.ศิริชัย กาญจนวาสี. ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
  15.สุภางค์ จันทวานิช. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
  16.Donald H. McBurney. Research Methods. America : An internation thomson publishing company, 1997.

        ......ขอมอบสิ่งดีดีในวันนี้ให้กับทุกคนค่ะ..........

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หนังสือดีมีที่ไหน?(2)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมากครับ เล่มที่ 13,15 ผมมีแล้วครับ