กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อสื่อสารมวลชนโลก(ดาวเทียม)

ประทีป
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การสื่อสารมวลชนเกี่ยวข้องกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างไร

                    ปัจจุบันคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ทำให้การรับข้อมูลของประชากรโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันสมัยขึ้นเรื่อยๆในอนาคต เช่น การติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม เป็นต้น ดังนั้นคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าการสื่อสารมวลชนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอย่างเเท้จริง เช่น การถ่ายทอดสดกีฬาฟุตบอลโลกผ่านดาวเทียม อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องของการกระจายข่าวสารระดับโลก ยังถูกมองว่าการกระจายข่าวสารของนานาชาติส่วนใหญ่ยังตกอยู่ในมือของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศตะวันตก ปัญหาของความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายข่าวสารหรือข้อมูลสำคัญๆ ตลอดจนการติดต่อทางเศรษฐกิจ โดยปัญหาภาพลักษณ์ที่เกิดกับประเทศโลกที่สามจะเป็นภาพที่ถูกนำเสนอในเเง่ลบเเละถูกบิดเบือนโดยนำเสนอเเต่สิ่งเลวร้าย ดังนั้นกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศจึงควรเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องที่มีผลกระทบกับชาติอื่นๆ แม้ว่าโดยหลักเเล้วรัฐทุกรัฐไม่ควรเข้ามาควบคุมสื่อก็ตาม เเต่หากมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเเล้วรัฐควรจะเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย

ประเภทของการสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

                       หากจะกล่าวถึงการสื่อสารที่ทันสมัยในปัจจุบันคงต้องกล่าวถึงดาวเทียม ดาวเทียมเป็นช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัยเเลประเทศใดที่มีดาวเทียมเป็นของตนเองมักจะเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ดีและได้เปรียบประเทศอื่น เช่นประเทศสหรัฐ ประเทศรัสเซีย เป็นต้น ประเทศเหล่านี้มักจะมีความรู้ทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เเละประเทศเหล่านี้มักให้บริการดาวเทียมกับประเทศอื่นๆเช่นการให้เช่าสัญญาณดาวเทียม การสำรวจทรัพยากรระหว่างประเทศ การเช่าทางทหาร เป็นต้น ดังนั้นประเทศเหล่านี้มักเข้ามามีบทบาทควบคุมกฎหมายเกี่ยวกับดาวเทียมหรืออวกาศในระดับโลก เพื่อผลผระโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยที่ประเทศอื่นๆไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวเนื่องมาจากการขาดบุคคลากรที่มีความรู้ ทำให้เสียเปรียบชาติที่พัฒนาเเล้วมาก นอกจากนั้นการสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศยังมีสื่อที่เกี่ยวข้องอีก เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สัญญาณวิทยุ เครือข่ายใยเเก้ว เป็นต้น

องค์การระหว่างประเทศเข้ามามีบทบาทกับการสื่อสารระหว่างประเทศ อย่างไร

                        เนื่องมาจากการสื่อสารระหว่างประเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในปัจจุบัน ทำให้เกิดผลประโยชน์รวมกันในระหว่างรัฐ ดังนั้นจึงต้องมีองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาจัดสรรผลประโยชน์และสร้างกฎเกณฑ์ขึ้น โดยมีดังนี้ 1.องค์กรโทรคมนาคมดาวเทียมระหว่างประเทศ (INTELSAT)เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ ทันสมัยที่สุดในโลก ปัจจุบันมีสมาชิก 140 ประเทศ นอกจากนั้นยังให้บริการกับประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอีกด้วย 2.องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม เเห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 3.สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)

ประเทศไทยกับการตื่นตัวทางกฎหมายสื่อสารระหว่างประเทศ

                        เนื่องจากปัจจุบันโลกไร้พรมเเดนทำให้ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารระหว่างประเทศ ประกอบกับภาคเอกชนได้มีการพัฒนาลงทุนทางด้านการสื่อสาร เช่น ดาวเทียมไทยคม4ไอพีสตาร์ เป็นต้น ทำให้บุคลากรของไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาเเละการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศเพื่อมิให้เสียเปรียบต่างชาติ เเม้ว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้ประเทศไทยพึ่งตื่นตัวหรือเป็นเรื่องสมัยใหม่ก็ตาม เเต่หากคำนึงถึงส่วนได้เสียทางเศรษฐกิจเเล้วนับว่ามีผลประโยชน์มหาศาล หากเราให้ชาติมหาอำนาจกำหนดกฎเกณฑ์ เเต่เพียงอย่างเดียวเเล้วก็อาจทำให้เกิดเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศได้โดยที่เราไม่สามารถไปเเก้ไขภายหลังได้ อย่างเช่นในอดีตที่เราเสียเปรียบในเรื่องทะเลอาณาเขต เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อสื่อสารมวลชนโลก(ดาวเทียม)ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

กราบขออภัยอาจารย์ ที่ส่งงานช้า เพราะค้นหาข้อมูลไม่ทันเพราะงานที่ทำประจำอยู่เลิกช้า ครั้งต่อไปจะปรับปรุงให้ดีขึ้น ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์เสนอให้คุณเริ่มต้นทำงานความคิดในระดับพื้นฐานก่อน น่าจะดีกว่านะคะ

ในช่วงนี้ เป็นการทำงานกับแนวคิดพื้นฐาน ถ้าลงลึกเลย ระวังว่า องค์ความรู้ในระดับกว้างจะไม่ได้ และจะส่งผลต่อโครงสร้างความคิดในตัวคุณ