งานวิจัย

บุคคลและสถานที่

 การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องภาพการ์ตูน บุคคลและสถานที่

ในระดับอนุบาล 1 - 2

เหตุผลที่เลือกคือ ยึดหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นแกนกลางที่มุ่งพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสมกับวัย

1. นส.ฐิติรัตน์  ศิลาทรินทร์

2. นส.กัญญานาถ บุญชื่น

3. นายปราโมทย์  บุญชื่น

           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐิติรัตน์ ศิลาทรินทร์ความเห็น (0)