ให้นักศึกษาประชุมกลุ่มและวางแผนกิจกรรมตามใบงานที่1และรายงานความก้าวหน้าของการทำกิจกรรมบนบลอกเป็นรายบุคคลทุกระยะ