การพัฒนาองค์กร(โรงเรียน) สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาโรงเรียยน

วันนี้มาเป็นวิทยากร เรื่อง การพัฒนาองค์กร (โรงเรียน) สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน ที่โรงเรียนเมธีวุฒิกร จังหวัดลำพูน จึงขออาศัยโกทูโนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สาระที่นำมาเสนอ เช่นเคย ด้วยการนำสาระการนำเสนอมาเก็บไว้ที่นี้ เพื่อเชิญชวนคณะที่พบกันในวันนี้ มาคุยกันต่อ รวมทั้งเชิญชวนทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนบล็อกของผม มาออนไลน์เสวนากัน ด้วยครับ สาระที่นำมาเสนอในวันนี้ จากพาวเวอร์พ้อย มีดังนี้ครับ

การพัฒนาองค์กร (โรงเรียน) สู่ การเรียนรู้ที่ยั่งยืน

โรงเรียน 1. โรงเรียนคือ……….. 2. วัตถุประสงค์ของโรงเรียน คือ……. 3. จำนวนนักเรียนที่คาดหวัง คือ…… 3. เป้าหมายของโรงเรียน คือ……
5. คุณภาพนักเรียนที่คาดหวัง คือ…..

คุณภาพของผู้เรียนที่คาดหวัง

จำนวนนักเรียนที่รู้จริง รู้ลึก รู้กว้าง ในทุกเรื่องที่มีการจัดการเรียนรู้ เชื่อมโยงได้ สร้างองค์ความรู้ ผลงาน ชิ้นงาน ได้อย่างสร้างสรรค์ นำไปใช้ในการตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ ได้ตามศักยภาพพื้นฐานของแต่ละบุคคลได้อย่างมั่นใจทั้งในระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ระดับถ้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

หลักการดำเนินงานของโรงเรียน 1. นักเรียนเป็นสำคัญ (Child Center) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรอื่นของโรงเรียน กระทำ ทุกวิถีทางตามบทบาทหน้าที่ ที่รักษา หรือ เพิ่มปริมาณ และคุณภาพของผู้เรียน ปฏิบัติต่อนักเรียนเยี่ยงบุคคลสำคัญที่จะต้องดูแล เอาใจใส่

2.ปรับปรุง 4M ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

2.1 บุคลากร ผู้บริหาร ครู

 - บรรจุบุคลากรที่มีคุณภาพ
 - พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่

2.2 งบประมาณ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(พอดี พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน ถูกหลักวิชา)

2.3 อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์

โรงเรียนเป็นที่อบรมบ่มนิสัยคน - อาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณโรงเรียน - การมี การใช้ พอดี พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน ถูกหลักวิชา

2.4 วิธีการดำเนินงานของโรงเรียน
การบริหารโรงเรียน:การบริหาร4Mเพื่อบรรลุเป้าหมาย -จัดหา จัดครูเข้าสอน -จัดสร้าง ใช้ อาคารสถานที่
-บริการวัสดุ อุปกรณ์ (สื่อ หนังสือ เอกสาร ตำรา คอมพิวเตอร์ soft wareสำหรับการบริหาร และจัดการเรียนรู้) ของครู ผู้บริหาร
-บริการการพัฒนาครูด้านความรู้ การปฏิบัติ ที่ใช้ความรู้ และเจตคติ เพื่อนำไปปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ระดับห้องเรียนที่มีคุณภาพ

ห้องเรียนคุณภาพ
1. ห้องเรียนคืออะไร 2. คุณภาพคืออะไร 3. ห้องเรียนคุณภาพประกอบด้วยอะไร 4. ใครจะทำหน้าที่อะไร เพื่อให้ได้ห้องเรียน คุณภาพ

การพัฒนาองค์กร : โรงเรียน ความหมายทั่วไป “การพัฒนา” : การยกระดับเป้าหมายด้านปริมาณ และคุณภาพให้สูงขึ้น

ความหมาย “การพัฒนาองค์กร (โรงเรียน) ที่ยั่งยืน” : การยกระดับเป้าหมายด้านปริมาณ และคุณภาพให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ความหมาย การพัฒนาองค์การ หมายถึง ความพยายามอย่างมีแผนและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และต้องใช้เครื่องมือและเทคนิคทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ประกอบกระบวนการวิจัยเชิงแก้ปัญหาเป็นแม่แบบ

ความหมาย “คุณภาพ” ความพึงพอใจของลูกค้า หรือผู้ที่ใช้บริการของโรงเรียน

การพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน

ทำไมโรงเรียนโดยทั่วไปจึงเป็นองค์กร หรือ โรงเรียน ที่เรียนรู้อย่างยั่งยืนไม่ได้ -บุคลากรมีระดับการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในเรื่องทั่วๆ ไปน้อย

-โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้น้อย เพื่อบรรลุเป้าหมายของโรงเรียนน้อย - การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในระดับห้องเรียนน้อย อาจเป็นเพราะ

ครู ที่บรรจุคุณภาพน้อยจากผู้บริหารที่มีคุณภาพน้อย มีการพัฒนาครูที่บรรจุแล้วน้อย *พัฒนาไม่ตรงจุด ตรงกับปัญหา

แล้วจะพัฒนาอย่างไร ยุทธศาสตร์ : เพิ่มคุณภาพ 4M
:เพิ่มความสุขในห้องเรียน และโรงเรียน :พัฒนาความร่วมมือ ความเป็นกัลยาณมิตร ความสุขในการเรียนรู้ และการทำงาน (เพื่อบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน และเป้าหมายส่วนตนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้) นักเรียนจะมีความสุขเมื่อ

 • ได้เรียนในสิ่งที่ถนัด สนใจ ชอบ
 • เรียนรู้ ทำในสิ่งที่ยากสำหรับตนเองได้ เพราะวิธีสอน และความเมตตาของครู -ได้แสดงความสามารถ -ได้รับโอกาสการทดสอบแก้ตัว
  -ได้รับคำชม ฯลฯ ครูมีความสุขเมื่อ

 • ได้รับการดูแลช่วยเหลือ เอาใจใส่ ในการทำหน้าที่

 • เงินเดือน เงินเดือนขึ้นประจำปี
 • สื่อ ตำรา อุปกรณ์การสอน หรือ สนับสนุนการสอน *สวัสดิการ
 • การยกย่อง เชิดชูเกียรติ มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของโรงเรียน มีส่วนร่วมในความสำเร็จของนักเรียนทุกคน *โอกาสการพัฒนาวิชาชีพ ฯลฯ

จะเพิ่มคุณภาพ 4M เพิ่มความสุขในห้องเรียน และโรงเรียนบุคลากร ผู้บริหาร ครู อย่างไร

1.บุคลากร - กิจกรรมประชุมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน แบบทั่วๆ ไป และแบบเจาะจง - พบปะเยี่ยมเยียน แนะนำ ให้คำปรึกษาเวลาอาหารกลางวัน ห้องพักครู ห้องเรียน ห้องประชุม - ย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณ อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ - เริ่มประชุมตรงเวลา เลิก ตรงเวลา เงินเดือน เงินเดือนขึ้น เงินประจำตำแหน่ง สวัสดิการ - กิจกรรมจูงใจให้เกิดการปรับปรุงทุกชนิดงาน เป็นรายบุคคล และเป็นทีม

      ฯลฯ

 1. งบประมาณ
 2. ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง (พอดี พอประมาณ
  มีภูมิคุ้มกัน ถูกหลักวิชา)
 3. ใช้หลักเพิ่มคุณภาพเพิ่มเงิน (อย่างพอประมาณ)
 4. ใช้สารสนเทศเป็นฐานการคิด

 5. สร้างและใช้อาคารสถานที่ เพื่อกล่อมเกลา อบรมบ่มนิสัย

 6. ทบทวน ปรับปรุง วิธีการใช้ การบำรุงรักษา

 7. นักเรียนมีส่วนร่วม

4.สื่อการสอน หนังสือเรียน คู่มือครู ตำรา ทฤษฎีการสอน

-ที่ช่วยให้นักเรียน รู้จริง รู้ลึก รู้กว้าง รู้เร็ว ตามเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน -พิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอนยาก เรียนรู้ยากเป็นเบื้องต้น
-จัดเก็บ หยิบใช้ ได้สะดวก ทั้งโดยครูและนักเรียน

5.อุปกรณ์ - โต๊ะ ตู้เก็บ เอกสารอุปกรณ์ - คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต Soft Ware สำหรับการจัดการเรียนรู้ การบริหารการเรียนรู้

 1. วิธีการ
 2. คู่มือ เอกสาร ตำรา เว็บไซต์ใหม่
 3. วิธีการสอน หรือจัดการเรียนรู้ใหม่
 4. วิธีการบริหารโรงเรียนใหม่
 5. วิธีการบริหารการเรียนรู้ใหม่

การวัดคุณภาพ 4M เพิ่มความสุขในห้องเรียน และโรงเรียนเพื่อความยั่งยืน

1.จำนวนนักเรียนที่รู้จริง รู้ลึก รู้กว้าง ในทุกเรื่องที่มีการจัดการเรียนรู้ เชื่อมโยงได้ สร้างองค์ความรู้ ผลงานชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ นำไปใช้ในการตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ ได้ตามศักยภาพพื้นฐานของแต่ละบุคคลได้อย่างมั่นใจทั้งในระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ระดับถ้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. ผลการสอสอบระดับชาติ
4. ความพึงพอใจของครู บุคลกร นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง ต่อโรงเรียน

5.ศึกษา เปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดเดียวกัน ประเภทเดียวกัน โรงเรียนที่มีชื่อเสียง 6. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

พิจารณาจากวิธีการ กระบวนการ กิจกกรม หนังสือ สื่อตำรา อุปกรณ์ ใหม่ๆ การออกแบบอาคารสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ที่รักษาไว้ได้ หรือเพิ่มขึ้นอย่างสมเหตุสมผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Idea

คำสำคัญ (Tags)#school development#แนวทางการพัฒนาโรงเรียน

หมายเลขบันทึก: 357614, เขียน: 11 May 2010 @ 10:40 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:25 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ประเด็นสำคัญของการพัฒนาองค์การ คือ ทำให้สมาชิกในองค์การเกิดความร่วมมือกันอย่างจริงจัง ซึ่งไม่ง่ายเพราะ เพราะความเห็นแก้ตัวเป็นตัวสกัดกั้น ความเห็นแก่ตัวในความหมายของผม รวมถึงการไม่ฟังเสียงใคร จะเอาตัวเองเป็นใหญ่ด้วย ถ้าเกิดกับผู้บริหารโรงเรียน ความร่วมมือก็จะเกิดขึ้นยากยิ่ง การใช้ภาวะผู้นำจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ไม่ว่าจะโดยผู้บริหารเอง หรือ บุคลกรผู้มีบารมี แห่งความดีงามที่สะสมกันมานานๆ ที่นำในการสร้างความร่วมมือ ความสามัคคี ลองดูเทคนิควิธีการสร้างความร่วมมือต่อไปนี้ก็ได้ ผมได้เสนอไว้เล็กๆ น้อยๆ ดูนะครับ คงมีวิธีการอื่นอีกมากมาย http://www.boonyaras.net/index.php?mo=5&qid=686436