รายงานการวิจัยนิทานคุณธรรม

น้ำชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นิทานคุณธรรม

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัย  เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่  อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ  โดยใช้นิทานคุณธรรม

ชื่อผู้วิจัย    :   นางณัฐณิชา  พลภักดี

ปีที่พิมพ์    : 2554

บทคัดย่อ

                   การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง  “การพัฒนาการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ”  โดยใช้นิทานคุณธรรม  ชุดหน้าที่พลเมือง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2554  2)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของนิทานคุณธรรม ชุดหน้าที่พลเมือง  เรื่อง  “การพัฒนาการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชวิตในสังคม ”  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ เรื่อง  “การพัฒนาการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม”  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา  2554   โดยใช้นิทานคุณธรรม

                   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้าน  ปรือใหญ่  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2554 จำนวน  28  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(PurposiveSampling)

                   เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการครั้งนี้  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  “การพัฒนาการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม”  โดยใช้นิทานคุณธรรม  ชุดหน้าที่พลเมือง จำนวน 7  แผน  นิทานคุณธรรม ชุดหน้าที่พลเมือง จำนวน  7  เรื่อง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัย  ชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากง่าย (p)  ระหว่าง  0.24  ถึง  0.81  และค่าอำนาจจำแนก (r)  ระหว่าง 0.25  ถึง  0.80  และแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้นิทานคุณธรรม ชุดหน้าที่พลเมือง

                  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  ค่าร้อยละ  และทดสอบนัยสำคัญทางสถิติด้วยการหาค่า  t-test  แบบกลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กัน

                    ผลการวิจัยพบว่า

                   1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  “การพัฒนาการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม”กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่  อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา  2554  ก่อนและหลังเรียนโดยใช้นิทานคุณธรรม ชุดหน้าที่พลเมือง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังสิ้นสุดการเรียน  สูงกว่าก่อนการเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

                   2.  การสร้างและหาประสิทธิภาพของนิทานคุณธรรม เรื่อง “การพัฒนาการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม”  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80พบว่า  ประสิทธิภาพของนิทานคุณธรรม ชุดหน้าที่พลเมืองที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ  84.10/83.10  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ  80/80

                   3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เรื่อง  “การพัฒนาการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง”กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่  อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา  2554 หลังการเรียนโดยใช้นิทานคุณธรรมพบว่าความพึงพอใจต่อการเรียน  เรื่อง  “การพัฒนาการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม”  จากการใช้นิทานคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เมื่อสิ้นสุดการวิจัยอยู่ในระดับพอใจมาก  มีค่าเฉลี่ย Χ = 4.23  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D.) = 0.62  เมื่อเทียบกับเกณฑ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน dhuenram

คำสำคัญ (Tags)#รายงานการวิจัยนิทานคุณธรรม

หมายเลขบันทึก: 355669, เขียน: 03 May 2010 @ 00:47 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 18:09 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานทางวิชาการที่สมบูรณ์สอดคล้องครับ ขอเป็นกำลังใจในการนำไปใช้กับเด็กครับ