โครงการสื่อนวัตกรรม

มอยศรี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Presen Continuous Tense

ชื่อโครงการ  .. Matching (Picture + Sentence)

ผู้ทำโครงการ  น.ส.อนัญญา  วงศ์เดชเดชากร     

หลักการและเหตุผล        

                เนื่องจากการเรียนรู้โครงสร้างประโยคและความหมายในเรื่องของ  Present Continuous Tense แบบท่องจำ จะทำให้เกิดความจำระยะสั้น หากผู้เรียนได้เรียนรู้ประโยคประกอบกับภาพจะทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจความหมายมากยิ่งขึ้น และยังสามารถแสดงกิริยาท่าทางหรือพูดประโยคเพื่อประกอบภาพอย่างง่ายๆได้ถูกต้องและมั่นใจมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความหมายของประโยคจากภาพ

2.เพื่อให้นักเรียนทบทวน grammar อย่างสนุกสนาน

3.เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการออกเสียง

4.เพื่อให้นักเรียนสามารถพูดประโยคง่ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้

 

ขอบเขต

ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- อ่านออกเสียงคำ ประโยคและข้อความได้

- เข้าใจและข้อความสั้นๆโดยถ่ายโอนเป้นภาพสัญลักษณ์ได้

 

ขั้นตอน

1.เลือกเนื้อหาวิชาเพื่อจัดทำสื่อ

2.ศึกษาข้อมูลการผลิตสื่อและนวัตกรรม

3.วางแผนในการผลิตสื่อ

      ระยะเวลาในการจัดทำ

 

     งบประมาณที่ใช้จริง

       500บาท

บรรณานุกรม

กระทรวงศึกษาธิการ.ชุดฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษ ชุดที่3 Teaching 4 Skills สำหรับหรับวิทยากร:กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2539.

 

http://suphat.igetweb.com/index.php?mo=3&art=99417

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมความเป็นครูความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หาทางปรับเป็นสื่อนวัตกรรมฯ อื่นนะครับ ตามที่แจ้งแล้วในห้องเรียน ;)

สื่อที่แสดงในโครงการฯ เป็นเพียงสื่อเดี่ยว ไม่หลากหลายต่อการเรียนรู้ของเด็ก ;)

หมายเลขบันทึก

355666

เขียน

03 May 2010 @ 00:17
()

แก้ไข

12 Feb 2012 @ 13:57
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก