การอบรม Competency ที่จะเริ่มหลักสูตรในวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 1 - 2 ก.ค. 2549 ที่ผึ้งหวาน รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี นี้ เป็นการสร้างทีมงาน สื่อสารเป้าหมาย และกำหนดทิศทางการดำเนินงานร่วมกัน เนื่องจากการกำหนดสมรรถนะเฉพาะ (Technical Competency) ต้องใช้การระดมสมองและทำงานร่วมกันทุกกลุ่มภารกิจ

 

          การคิดจะจัดหลักสูตรก็มีความยุ่งยากในเรื่องการประสานงาน จัดหาวิทยากร สถานที่จัด วันที่จัด รายละเอียดของโครงการ การจัดสรรงบประมาณดำเนินการ และการเตรียมการอื่นๆ เพื่อความสะดวกสบายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม แต่ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกหน่วยงานที่ประสานงานด้วย ต้องขอขอบคุณพี่เยาวรัตน์ (รองฯ ฝ่ายพยาบาล), คุณศิริชัย (รองฯ  ฝ่ายอำนวยการ), งานแผน, ศูนย์ฝึกอบรม, งานการเงิน, งานธุรการ, งานพัสดุ และน้องๆ ศูนย์พัฒนาคุณภาพด้วย 

 

          พอมาถึงขั้นตอนการจัดคนเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในหลักสูตร  เพราะผลของการฝึกอบรมจะประสบความสำเร็จได้ก็คือ ผลงานการระดมสมองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนในการทำ Work Shop ต่อเนื่องอีก 12 ครั้ง หลังจากการสร้างทีมงานในวันที่ 1 - 2 ก.ค. 2549 แล้ว ดังนั้น จึงต้องมีการสื่อสารที่ดีระหว่างทีมผู้รับผิดชอบ, ทีมวิทยากร, ผู้บริหาร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน