ได้อ่านบทสรุปความเห็นของดร.ยุวดี คณะแพทย์ศาสตร์ที่เล่าว่ากรอบความคิดของการจัดการความรู้จะใช้Six-step modelเป็นตัวนำโดยมองถึงองค์ประกอบหลักได้แก่

1 การจัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมของคน

2การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้คนเข้าใจว่าองค์กรกำลังทำอะไร

3กระบวนการและเครื่องมือที่ควรเลือกให้เหมาะสม

4การฝึกอบรมและการเรียนรู้

5 การวัดผล

6.การยกย่องชมเชยให้รางวัล

ท่านใดสนใจหาอ่านในKMศิริราชค่ะ