Web Blogกลุ่มงานลงทะเบียนตั้งแต่29 พ.ค นอกจากความเห็นของผอ. ขอผู้รู้ช่วยแจ้งวิธีที่ให้คนในองค์กรท่านๆอื่นรู้Web Blogดังกล่าวสื่อทาง Intranet ได้หรือไม่ ทำอย่างไรที่สามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนความรู้กับคุณศุภลักษณ์ กลุ่มงานอื่นๆที่มีการลงทะเบียนgotoknow.org ช่วยกรุณาบอกด้วยค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้า