การจัดเวทีอบรมสัมมนาต่าง ๆ นั้นโดยเฉพาะเวทีอย่างเป็นทางการ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้พวกเราคนในองค์กรเดียวกัน คนในสายงานเดียวกัน จังหวัดเดียวกัน ประเทศเดียวกัน ได้มาอยู่รวมกันในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เวทีต่าง ๆ

นอกจากจะได้ความรู้ ได้ความสุขสนุกสนานจากการจัดกิจกรรม ได้พักผ่อนตามสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในช่วงเวลาและสถานที่ของการจัดอบรมนั้น

ขอให้ทุกท่านได้นำความรู้และสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับจากเวทีไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ให้

ร่วมกันสร้างเวทีอย่างไม่เป็นทางการให้เกิดขึ้นหลังจากเวทีหลักอย่างต่อเนื่อง

เวทีที่ไม่ต้องใช้งบประมาณใด ๆ

เวทีที่ใช้ใจเป็นหลัก

จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนางานให้สมกับการที่เราอาสามาทำงานเป็นผู้บริการประชาชนตามฝ่ายและหน้าที่ของกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ เพื่อทำให้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรของประเทศเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทำให้คุ้มค่ากับความคาดหวังของเจ้าของเงินกันเถอะครับ

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ