โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล จ.นนทบุรี

"คิดว่าเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นทุนมนุษย์ขององค์กรนั้น เป็นเรื่องที่ยากและต้องมีการวางแผนดำเนินการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้บริหารระดับสูงด้วย"

          วันที่ 20 มิถุนายน 2549 เวลา 08.30 - 12.00 น.   ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชมุในโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดนนทบุรี ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ในการประชุมครั้งนี้ไปในนามสถาบันบำราศฯ ซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี เป็นการประชุมระดมสมองโดยจังหวัดจัดร่วมกับ กพ.  เชิญวิทยากร ได้แก่  รศ.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ และทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นแกนนำในการระดมสมอง

ประเด็นการสัมมนาระดมสมอง

1. สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 5 ด้าน คือ

    1.) ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

    2.) ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล

    3.) ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

    4.) ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

    5.) คุณภาพชีวิต : ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน

2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคู่มือ 3 เรื่อง  คือ

    1.) การวางแผนและการบริหารกำลังคน

    2.) การสร้างความโปร่งใสในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

    3.) การประเมินและการสร้างความคุ้มค่าด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

          สรุปสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของหลายๆ หน่วยงานจะประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน คือ การลดอัตราข้าราชการ แต่เพิ่มปริมาณงาน และนำตัวชี้วัดด้านคุณภาพมากำหนด ทำให้บุคลากรเครียด ขาดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน  ส่งผลถึงปัญหาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล


          สำหรับการจัดทำคู่มือนั้น ต้องชัดเจน เข้าใจง่าย  เนื้อหาเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลครบถ้วน  และต้องครอบคลุมเรื่องความแตกต่างเกี่ยวกับพื้นที่ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี 

 

          การวางแผนบริหารกำลังคน ต้องเริ่มตั้งแต่การสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน, ส่งเสริมการทักษะความชำนาญในงานและส่งเสริมให้มีการ ลปรร. Tacit K. ของคนในองค์กร, มีการสร้างขวัญกำลังใจ,  การสร้างแรงจูงใจ, ระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม, ความมั่นคงในอาชีพ, ความก้าวหน้าในการทำงานและความเป็นธรรม  รวมทั้งต้องปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติิงาน

 

          "คิดว่าเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นทุนมนุษย์ขององค์กรนั้น เป็นเรื่องที่ยากและต้องมีการวางแผนดำเนินการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้บริหารระดับสูงด้วย"

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

อัจฉรา
IP: xxx.121.104.165
เขียนเมื่อ 
มอมเสนอมาเพื่อพิจารณาในการประชุมทุกวันจันทร์    ถึงแม้ยังไม่ได้ทำแต่จะทำให้พวกเราช่วยกันคิดและอาจจะมีอะไรปิ๊งแว้บค่ะ