ศาสตร์ทั้ง 5 ในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

ANNA
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
องค์กรแห่งการเรียนรู้

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

·        ความหมาย

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นองค์กรที่สามารถเรียนรู้สร้างองค์ความรู้เพื่อ เพิ่มพูนสมรรถนะที่จะก่อเกิดความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์ไปสู่เป้าหมาย

·        ระดับการเรียนรู้

บุคคลเรียนรู้ ทีมเรียนรู้ การเรียนรู้ข้ามสายงาน องค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่องภายใน องค์การ     เรียนรู้ภาวะแท้จริงภายนอก เพื่อ นำความร้ไปปฎิบัติให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์และภาระงานขององค์กร

·        ศาสตร์ทั้ง 5 ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

1. การใฝ่ใจพัฒนาตน (Personal Mastery) ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล สร้างสรรค์ผลที่มุ่งหวัง และสร้างบรรยากาศกระตุ้นเพื่อนร่วมงานให้พัฒนาศักยภาพไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

2. โมเดลความคิด (Mental Models) ทำให้เกิดความกระจ่างใจกับรูปแบบความคิดความเชื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจและการกระทำของตน และเพียรพัฒนารูปแบบความคิดความเชื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของโลก ไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่าๆที่ล้าสมัยไปแล้ว

3. จินตทัศน์ร่วม (Shared Vision) ช่วยกันสร้างภาพอนาคตของหน่วยงานที่ทุกคนจะทุ่มเทผนึกแรงภายแรงใจกระทำให้เกิดขึ้น

4. การสร้างภูมิรู้ทีม (Team Learning) แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และทักษะวิธีคิดเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและศักยภาพของทีมงานโดยรวม

5. การคิดเชิงระบบ ( Systems Thinking) วิธีคิดและภาษาที่ใช้อธิบายพฤติกรรมความเป็นไปต่างๆเพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องกับความเป็นไปในโลกแห่งความจริง

        ศาสตร์ทั้ง 5 ในการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  จะเกิดขึ้นได้ถ้าทุกคนในองค์กรร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาองค์กร  ทั้งนี้สิ่งที่ต้องคำนึงถึงนั่นคือบริบท  หรือใช้องค์กรนั้นเป็นฐานแห่งการเรียนรู้  ความสำเร็จคงไม่นานเกินรอ

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learning Organizationความเห็น (0)