GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

MUA_KM VS UKM

มิติการพัฒนาองค์กร ของ สกอ สิงหาคม ๔๘

  จากเอกสารเผยแพร่ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ได้กล่าวถึง มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร ประจำปี ๒๕๔๘ ซึ่งกำหนดไว้ ร้อยละ  ๔๐ ดังนี้

 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

 ๑.การบริหารความรู้ในองค์กร     ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ น้ำหนัก                                              ร้อยละ ๕

 ๒.การจัดการสารสนเทศ

 ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของส่วนราชการ

  ๒.๑ คุณภาพของระบบสารสนเทศ       ร้อยละ ๒

  ๒.๒ การใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ ร้อยละ ๓

 ๓.การบริหารการเปลี่ยนแปลง

  ระดับของการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการ

  ๓.๑ ผลสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ ๕

  ๓.๒ คุณภาพของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง              ร้อยละ ๕

 จึงเรียนพวกเราพิจารณาบูรณาการเข้ากับ UKM ครับ

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ukm
หมายเลขบันทึก: 3527
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)