เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน ผมได้ไปพูดที่กระทรวงพาณิชย์ซึ่งจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ ผมหวังว่า Blog นี้จะเป็นแหล่ง Share ความรู้ต่างๆกันนะครับ

                                       ขอบคุณ

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2549 ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ ได้มาพูดให้ผู้บริหาร กระทรวงพาณิชย์อีกครั้ง เป็นกลุ่มเล็กๆ โดยมีการประชุมเชิงปฎิบัติการใน 3 หัวข้อ อยากให้ผู้เข้าร่วมรับฟังช่วยกรุณาตอบมาเป็นข้อคิดเห็นกันมากขึ้น

คุณราเชนทร์  พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดการประชุมและร่วมรับฟัง ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ในการบรรยายพิเศษเรื่อง ภาวะผู้นำของข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ ให้แก่ข้าราชการของกรมการค้าต่างประเทศ จำนวนกว่า 30 คน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2549 ณ กระทรวงพาณิชย์