สาระการเรียนรู้

            นวัตกรรมการศึกษา

            การวิเคราะห์ระบบการจัดการเรียนรู้

            การวิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพ

            แหล่งการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เครือข่ายการเรียนรู้

            การออกแบบ  สร้าง  นำไปใช้ ประเมิน และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียน

            กรณีศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณค่า

ผลลัพธ์การเรียนรู้

           1.  รู้จักและเข้าใจแนวคิดในการใช้นววัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

           2.  วิเคราะห์ระบบและการพัฒนาประสิทธิภาพการประสบการเรียนรู้ได้

           3.  ใช้แหล่งการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           4.  ใช้สื่อเทคโนโลยีสาระสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้

           5.  ออกแบบ  สร้าง  นำไปใช้  ประเมิน  และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ได้

           6.  ตระหนักในความสำคัญของนวัตกรรมที่มีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้

          1.  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของมนุษย์

          2.  ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้  และนวัตกรรมการเรียนรู้  และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย

         3.  ศึกษาวิเคราะห์บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาและประสิทธิภาพการเรียนรู้

        4.  รวบรวมข้อมูลแหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้

       5. ปฎิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย

      6.  ฝึกปฎิบัติออกแบบ  สร้าง  ทดลองใช้  ประเมินปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน