วิทยากรพื้นที่ ต.กะหรอ"มหกรรมจัดการความรู้เพื่อสวัสดิการชุมชน" (2)

ชื่อ-สกุล นางจาย สามารถ

สถานที่ติดต่อ 77 ม.1 ต.กะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จ.นครศรีฯ

โทรศัพท์ E-Mail

ประสบการณ์การทำงาน

ประธานธนาคารหมู่บ้าน สมาชิก อสม. สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน

บทบาท/หน้าที่ในโครงการ/กลุ่ม/เครือข่าย

คุณกิจ

ความรู้/ทักษะในการทำงานตามบทบาท/หน้าที่

มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในกลุ่มองค์กรการเงินชุมชนมากยิ่งขึ้น รู้จักการทำงานแบบเชื่อมโยง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น

ความรู้/ทักษะพิเศษอื่นๆ

-

วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมสัมมนา

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มพื้นที่ทีมวิจัยอีก 4 พื้นที่ เกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับองค์กรการเงินชุมชน และเรื่องกองทุนสวัสดิการ สัจจะวันละ 1 บาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)