ยิ่งเดินไกล เส้นทางกลับดูเหมือนไม่สิ้นสุด

ยิ่งใกล้กัน ความแตกต่างยิ่งชัดเจนมากขึ้น

ยิ่งแสวงหา สิ่งที่ไม่รู้กลับพอกพูน

ยิ่งคิด ยิ่งคาดหวัง เพื่อควบคุมเปลี่ยนแปลงผู้อื่น ยิ่งประจักษ์เส้นทางนิรันดร ว่าไม่สามารถควบคุมตัวเอง

จะควบคุมตัวเองได้ คงต้องเริ่มเดินสั้นลง อยู่ห่างกันมากขึ้น และไม่คิดควบคุมใครเลย