Profile ทั้งหมดของนักศึกษา ป.บัณฑิตฯ รหัส 52 ... Sect.01


บันทึกนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเข้ามา "ตรวจสอบข้อผิดพลาด" และแจ้ง "นามแฝง" ที่ถูกต้อง

บันทึกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม Profile ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ... "Section 01" เพื่อให้เพื่อนร่วมหมู่เรียนสามารถเข้าไปเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกันได้ และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง Planet ของนักศึกษาแต่ละคน

 

1. กันตภณ  พิทยาพล หรือ ร่มไม้ไผ่ ...
http://gotoknow.org/profile/koroko ... บล็อก ...

2. เกริกเกียรติ  จันทร์แดง หรือ ไม้แซ่ ...
http://gotoknow.org/profile/dontonchoke ... บล็อก ...

3. จะทอ  พะยาจู่ หรือ ครูเพื่อชีวิต ...
http://gotoknow.org/profile/jathor ... บล็อก ...

4. ฉัตรชัย  ตาเบอะ หรือ คนเมืองเร็คคอร์ด ...
http://gotoknow.org/profile/hangneua ... บล็อก ...

5. ณัฐพันธ์  บางโพ หรือ หนอนผีเสื้อ (แก้ไขแล้ว) ...
http://gotoknow.org/profile/lionelmessi ... บล็อก ...

6. ณัฐวุฒิ  ศรีสุวรรณ หรือ หนุ่มน้อยอีซูซุ ...
http://gotoknow.org/profile/wuddynakub ... บล็อก ...

7. ทรงพล  ตานัน หรือ ศิลป์"สติ" ...
http://gotoknow.org/profile/kruhip ... บล็อก ... 

8. บรรพต  ธูปหอม หรือ star dust ...
http://gotoknow.org/profile/lonelybond ... บล็อก ... 

9. ประยงค์  อุ่นกุดเชือก หรือ goodluck09 ... 
http://gotoknow.org/profile/goodluck09 (แก้ไขแล้ว) ... บล็อก ...

10. ยงยุทธ  ปัญญาจักร หรือ เทวดาเดินดิน ...
http://gotoknow.org/profile/clubza110 (แก้ไขแล้ว) ... บล็อก ...

11. ศรชัย  หนองคู หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/kunkoooff ... บล็อก ...

12. ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา หรือ ซามูไร ... 
http://gotoknow.org/profile/samuraijapan (แก้ไขแล้ว) ... บล็อก ...

13. สิทธิชัย  หมูเขื่อน หรือ มดส้ม ... 
http://gotoknow.org/profile/domsom (แก้ไขแล้ว) ... บล็อก ...

14. สิทธิชัย  ใจทอง หรือ คนเก็บฟืน ... 
http://gotoknow.org/profile/konlrandoi (แก้ไขแล้ว) ... บล็อก ... 

15. กมลทิพย์  วงค์คม หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/dolphin ... บล็อก ...

16. กมลวรรณ  จีนหน่อ หรือ ด้ามชอล์ก ...
http://gotoknow.org/profile/channaya ... บล็อก ...

17. กัญญาณัฐ  หวันแก้ว หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/... ... บล็อก ...

18. กัลยา  แก้วจันทร์ หรือ Nyonya ...
http://gotoknow.org/profile/tiewpe_479 (แก้ไขแล้ว) ... บล็อก ...

19. กาญจนา  ขยัน หรือ ลีลาวดี ...
http://gotoknow.org/profile/rattanapatee ... บล็อก ...

20. กาญจนาวดี  สมประดี หรือ firststep ...
http://gotoknow.org/profile/kanjanawadee ... บล็อก ...

21. กุลยา  เตจาบุญ หรือ ครูเด็กพิเศษ ...
http://gotoknow.org/profile/kunlaya_1 (แก้ไขแล้ว) ... บล็อก ...

22. เกศนีย์  บงวรรณ์ หรือ ... 
http://gotoknow.org/profile/aatidlubfa ... บล็อก ...

23. เกศินี  วังมูล หรือ ละอ่อนปาย ...
http://gotoknow.org/profile/suanmon_pai ... บล็อก ...

24. จริยา สุริยงค์ หรือ Grenadine ... 
http://gotoknow.org/profile/france (แก้ไขแล้ว) ... บล็อก ...

25. จันทนี  อิ่มบุญอาบ หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/jantanee001 ... บล็อก ... 

26. จารุวรรณ  ไชยสุวรรณ์ หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/... ... บล็อก ...

27. ญาณิศา  บุญฟู หรือ แมวดำลาย ...
http://gotoknow.org/profile/venuscat ... บล็อก ...

28. ทราวดี  นครบุรี หรือ teacheer ...
http://gotoknow.org/profile/teachvolunteer ... บล็อก ...

29. ทิพวรรณ  ขัดลิ หรือ tippawan ...
http://gotoknow.org/profile/tippawan129 ... บล็อก ...

30. ทิวาทิพย์  แก้วแสง หรือ nooneyka ...
http://gotoknow.org/profile/nooneyka ... บล็อก ...

31. นภัสวรรณ  แก้วคำ หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/ed2010 ... บล็อก ...

32. นิตยา  นาคอินทร์ หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/...  
(ยังไม่ได้สมัครสมาชิก) ... บล็อก ...

33. นุชนาฎ  ภูพิทักษ์ธรรม หรือ ต้นข้าว ...
http://gotoknow.org/profile/e52741133 ... บล็อก ...

34. ประถมาภรณ์  เวียงนาค หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/... ... บล็อก ...

35. ปรียานุช  เปี้ยจันตา หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/... ... บล็อก ...

36. พรทิพย์  บัวอินทร์ หรือ Trendwatching ...
http://gotoknow.org/profile/trendwatching ... บล็อก ...

37. พรพรรณ  คำภิโล หรือ ... ดอกบัวขาว ...
http://gotoknow.org/profile/yo_gusto ... บล็อก ...

38. พัชรพร  ศรีมหาวงค์ หรือ ARIS ...
http://gotoknow.org/profile/aris_kert ... บล็อก ...

39. เพ็ญพิศชา  ตันธนะ หรือ Sea_Angel ...
http://gotoknow.org/profile/sea_angel ... บล็อก ...

40. ภคภร  เพ็งแจ่ม หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/nunid_at ... บล็อก ...

41. รอยพิมพ์  อินต๊ะยศ หรือ แม่พิมพ์ ...
http://gotoknow.org/profile/environmental ... บล็อก ...

42. รัชนู  แข็งแรง หรือ ดอกเอื้องป่า ...
http://gotoknow.org/profile/marukoojung ... บล็อก ...

43. รุ่งทิวา  ทาเจริญ หรือ ไข่มุกสีขาว ...
http://gotoknow.org/profile/mirumo ... บล็อก ...

44. วินัฎฐา  นันตะสุข หรือ ดินสอสี ...
http://gotoknow.org/profile/greenapple ... บล็อก ...

45. วิมุทิตา  ปัญโญใหญ่ หรือ น้ำผึ้งพระจันทร์ ...
http://gotoknow.org/profile/wimutita ... บล็อก ...

46. ศศิภา  วรรณศรี หรือ หมูหวาน ...
http://gotoknow.org/profile/kampong_sasi ... บล็อก ...

47. ศศิวิภา  ทาวงค์ หรือ loveloveteacher ...
http://gotoknow.org/profile/sasiwipa  ... บล็อก ...

48. ศิรินทรา  มหาไม้ หรือ ไข่ตุ๋น ...
http://gotoknow.org/profile/e52741148 ... บล็อก ...

49. สาวิตรี  ธรรมสุภ์ หรือ tummasu ...
http://gotoknow.org/profile/tummasu (แก้ไขแล้ว) ... บล็อก ...

50. สุกัญญา  มูลถี่ หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/... ... บล็อก ...

51. สุจิราภรณ์  อิทธิมะธะ หรือ เด็กหญิงฟองสบู่ ...
http://gotoknow.org/profile/sujiraporn ... บล็อก ... 

52. สุชาดา  คำมา หรือ น้ำแข็งใส ...
http://gotoknow.org/profile/lady-pinky ... บล็อก ...

53. สุดารินทร์  ใบดอกเข็ม หรือ ฟรุ๊ตสลัด ...
http://gotoknow.org/profile/sudarin ... บล็อก ...

54. สุพรรณี  กันทาผาม หรือ lovewanaan ...
http://gotoknow.org/profile/nu_euang ... บล็อก ...

55. สุวลี  สร้างใหม่ หรือ Suwalee ...
http://gotoknow.org/profile/iloveschool ... บล็อก ...

56. เสาวนีย์  ศรีเขื่อนแก้ว หรือ น้องขนมจีน ...
http://gotoknow.org/profile/maijung ... บล็อก ...

57. อนัญญา  วงศ์เดชเดชากร หรือ มอยศรี ... 
http://gotoknow.org/profile/spidermoy_ae  (แก้ไขแล้ว) ... บล็อก ...

58. อรพรรณ  ตุ้ยยวง หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/... ... บล็อก ...
 

59. อรัญญา  โปเหว่ หรือ มิกกี้ ...
http://gotoknow.org/profile/mikie_1011 ... บล็อก ...

60. อัญธิกา  แก้วศิริ หรือ i'mbeebee ...
http://gotoknow.org/profile/iambee ... บล็อก ...

61. สุภาพร  บุญเจริญ หรือ ... 
http://gotoknow.org/profile/... ... บล็อก ...
 

62. สุทธิดา  นันต๊ะเสน หรือ สาวเมืองน่าน  ...
http://gotoknow.org/profile/hunnypooh ... บล็อก ...

 

 

 

หมายเหตุ...

1. บันทึกนี้ ข้อมูลที่กรอกยังไม่สมบูรณ์ ... ยังรอการตรวจลิงค์ที่ผิดพลาดอีกครั้งหนึ่ง

2. หากนักศึกษาพบข้อผิดพลาด ให้แจ้งผ่านกล่องแสดงความคิดเห็นในบันทึกนี้ได้เลย อย่าลืมลงชื่อ-สกุล รหัส หมู่เรียน ให้ทราบด้วย

3. บันทึกนี้ กำลังรอ "นามแฝง" ของนักศึกษาให้นิ่งก่อน แล้วจึงนำขึ้นพร้อมกัน

4. บันทึกนี้ จะมีการ UPDATE อยู่ตลอดเวลา ขอให้นักศึกษาเข้ามาติดตามเรื่อย ๆ

 

 

อาจารย์ประจำวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2553

เวลา 15.07 น.

หมายเลขบันทึก: 352047เขียนเมื่อ 17 เมษายน 2010 00:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 13:53 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (61)

นามแฝง "ละอ่อนปาย"หรือว่า "ไวไวควิก"ดี่

ชื่อ เกศินี วังมูล

รหัส 52741123

หมู่เรียนที่ ป.52.01

สวัสดีครับ มาแจ้ง นามแฝงครับ ครูเพื่อชีวิต ครับ

สวัสดีค่ะ อาจารย์ มาแจ้ง นามแฝงค่ะ " Nhengnga " คะ

อาจารย์ค่ะ

ขอแก้ไข Profile ค่ะ เป็น http://gotoknow.org/profile/tiewpe_479

กัลยา แก้วจันทร์

รหัส 52741118

section 01 ค่ะ

ขอคำแนะนำด้วยนะคะ

สุจิราภรณ์ อิทธิมะธะ

มาแจ้งนามแฝงค่ะ

"เด็กหญิงฟองสบู่" ค่ะ

เลขที่ 51 ค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณครู

แจ้งนามแฝงค่ะ "ไข่มุกสีขาว"

รุ่งทิวา ทาเจริญ

รหัส 52741143

สวัสดีค่ะอาจารย์ กมลวรรณ จีนหน่อ ค่ะ

ป.52 sect. 01 เลขที่ 16

หนูเข้ามายืนยันนามแฝงนะคะ ใช้ชื่อว่า ด้ามชอล์ก ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครู หนูเข้ามายืนยันนามแฝงค่ะ ใช้ชื่อว่า Suwalee

สุวลี สร้างใหม่

รหัส 52741155 ค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์

สุทธิดา นันต๊ะเสน

รหัส 52741162 ค่ะ

เข้ามาแจ้งนามแฝงค่ะ " สาวเมืองน่าน " ค่ะ

สวัสดีคะ อาจารย์

นางสาว วินัฎฐา นันตะสุข นะคะ

รหัส 52741144 หมู่เรียน ป.52.01

นามแฝง "ดินสอสี"

ขอบคุณคะ ^_^

สวัสดีคะอาจารย์

ดิฉันมารายงานตัวนามแฝงของ พรพรรณ คำภิโล รหัส 52741137 sec.01

ใช้นามแฝง "ดอกบัวขาว" คะ ขอบคุณคะ

สวัสดีคะ อาจารย์

นางสาว ทิวาทิพย์ แก้วแสง

รหัส 52741130 หมู่เรียน ป.52.01

นามแฝง "nooneyka" ขอบคุณคะ

สวัสดีค่ะ อาจารย์

นางสาวนุชนาฎ ภูพิทักษ์ธรรม

รหัส 52741133

หมู่เรียน ป.52.01

นามแฝง "ต้นข้าว" ค่ะ

สวัสดีคะอาจารย์

นางสาวทราวดี นครบุรี

e52741128

นามแฝง teacheer คะ

สวัสดีครับ คุณครู

นามแฝงผม คือ หนุ่มน้อยอีซูซุ

52741106 นายณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณ

ป 52.01 รายงานตัวครับ

สวัสดีครับ คุณครู

นามแฝงผม คือ คนเมืองเรคคอร์ด

52741104 นายฉัตรชัย ตาเบอะ

ป 52.01 รายงานตัวครับ

สวัสดีครับคุณครู ผม กันตภณ พิทยาพล ขอแจ้งนามแฝง "ร่มไม้ไผ่" ครับ

สวัสดีคะ อาจารย์

นางสาว เพ็ญพิศชา ตันธนะ ค่ะ

รหัส 52741139 หมู่เรียน ป.52.01

นามแฝง " คลีโอเน่ " ค่ะ ^_^

สวัสดีค่ะอาจารย์

มาแจ้งนามแฝงค่ะ

36. พรทิพย์ บัวอินทร์ หรือ Trendwatching

รหัส 52741136 ป.52.01 ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ อาจารย์

ผม ว่าทีร้อยตรี ยงยุทธ ปัญญาจักร ครับ

หมู่เรียน ป. 52.01

รหัส 52741110

แวะมารายงาน นามแฝง นะครับ

นามแฝง " เทวดาเดินดิน "

แล้วจะแวะมารายงานบล่อย ๆ นะครับ

สวัสดีครับมาแล้วครับ ครั้งนี้ไม่มีพลาดแน่ๆละครับ

ทรงพล ตานัน ครับ sec.01 e52741107 นามแฝง (ศิลป์สติ)

สวัสดีค่ะ

มาแล้วคิดว่าคงไม่พลาด

e52741157 นามแฝง "มอยศรี" ค่ะ

สวัสดีค่ะ

นามแฝง น้ำแข็งใส แน่นอนที่สุดค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

มารายงานนามแฝงครับ

นามแฝง คือ star dust

รหัส e52741108

บรรพต ธูปหอม ครับ

สวัสดีค่ะคุณครู

ญาณิศาค่ะ 52741127

ใช้นามแฝง "แมวดำลาย" ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์

นางสาวทิพวรรณ ขัดลิ

รหัส 52741129

หมู่เรียน ป.52.01 sec.01

มารายงานตัวค่ะ

อาจารย์ค่ะขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

เรื่อง Blog นวัตกรรม

ตอนนี้ดิฉันมี 3 Blog

1. นวัตกรรมฯความเป็นครู

2. ทบทวนชีวิต

3. สงกรานต์บ้านเฮา

อยากจะเอา Blog 2-3มารวมที่ Blog นวัตกรรม ฯ ความเป็นครูอย่าที่อาจารย์บอก

ควรทำยังไงดีค่ะอาจารย์

ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

กัลยา ค่ะ

สวัสดีค่ะ อาจารย์

กาญจนาวดี สมประดี

52741120 sec 01

ใช้นามแฝง firststep

มารายงานตัวนามแฝงแล้วนะค่ะ

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ องคุลีมาล

มาแจ้งนามแฝงนะคะ คือ "ลีลาวดี" ดอกสีขาวนะคะ

ชื่อ-สกุลเดิม นางสาวกาญจนา ขยัน

ชื่อ-สกุลใหม่ นางกาญจนา อินตา

(เพิ่งจดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553) เอกสารจะแจ้งสำนักส่งเสริมฯในภายหลังค่ะ

รหัส 52741119

สวัสดีค่ะอาจารย์

นางสาวศิรินทรา มหาไม้

รหัส 52741148 sec.01

ใช้นามแฝง "ไข่ตุ๋น" ค่ะ

นางสาววิมุทิตา ปัญโญใหญ่

รหัส 52741145

หมู่เรียน ป.52.01

ใช้นามแฝง "น้ำผึ้งพระจันทร์" ค่ะ

สวัสดีครับอาจารย์

นายสิทธิชัย หมูเขื่อน

รหัส 52741113

หมู่เรียน ป52.01

นามแฝง "เคนอีจิ"

สวัสดีค่ะอาจารย์

ดิฉัน นางสาว สาวิตรี ธรรมสุภ์

รหัส 52741149

หมู่เรียน ป52.01

นามแฝง "tummasu"

สวัสดีค่ะอาจารย์ Ongkuleemarn

ดิฉันนางสาวเสาวนีย์ ศรีเขื่อนแก้ว

รหัส 52741156

หมู่เรียน ป 52.01

นามแฝง "น้องขนมจีน"

มารายงานตัวแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์

นางสาวรอยพิมพ์ อินต๊ะยศ

รหัส 52741141 หมู่เรียน ป.52.01 Section 01 นามแฝง แม่พิมพ์

มารายงานตัวคะ

สวัสดีครับอาจารย์

ผมชื่อ นาณัฐพันธ์ บางโพ

มารายงานตัวครับผม

นามแฝง LionelMessi

อาจารย์ ค่ะชื่อเข้าระบบ ของนางสาว จริยา สุริยงค์ รหัส 52741124 เป็น France

ต้องขอโทษด้วนเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนามแฝง

นามเเฝงของฉัน คือ Grenadine ค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์

กุลยา เตจาบุญ คะ รหัส 52741121

รายงานตัวนามแฝงคะ

นามแฝง ครูเด็กพิเศษคะ

แต่ก็ใกล้เป็นเด็กพิเศษแล้วคะ หึหึ

สวัสดีค่ะ.. อาจารย์

ดิฉัน นางสาวพัชรพร ศรีมหาวงค์

รหัส 52741138

หมู่เรียน ป52.01

มารายงานนามแฝงแล้วค่ะ

นามแฝงชื่อ "Aris_kert"

สวัสดีครับ e52741102 เกริกเกียรติ จันทร์แดง

ขอแจ้ง นามแฝง กับ ท่านนะครับ

นามแฝง "ไม้แซ่" ครับ

***ขอบคุณครับ***

สวัสดีครับอาจารย์

นายสิทธิชัย ใจทอง

รหัส 52741114 หมู่เรียน ป.52.01 Section 01 ชื่อเข้าระบบยังเป็น konlrandoi นามแฝง takachi

มารายงานตัวคครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์

หนูนางสาว สุดารินทร์ ใบดอกเข็ม

section 01 e52741153 ค่ะ

มารายงานตัวนามแฝงค่ะ ...ฟรุ๊ตสลัด..

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์

ดิฉัน นางสาว รัชนู แข็งแรง

section 01 รหัส e52741153

มารายงานตัวนามแฝง ...ดอกเอื้องป่า...ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอโทษค่ะอาจารย์

ดิฉันมัวเหม่อมองรหัสของเพื่อน

ดิฉันนางสาว รัชนู แข็งแรง

section 01 รหัส e52741142 ค่ะ

นามแฝง ดอกเอื้องป่า ค่ะ

*..ขอบคุณค่ะ..*

แจ้ง นักศึกษา ป.บัณฑิตฯ ห้อง 01 ...

ครูได้อัพเดท "นามแฝง" ที่ส่งมาถึงความคิดเห็นที่ 43 แล้ว

จึงแจ้งมาให้ทราบ

สวัสดีค่ะ อาจารย์

ดิฉันนางสาวอรัญญา โปเหว่

sec 01 รหัส e52741159

มารายงานตัวนามแฝง มิกกี้ ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์

ดิฉัน นางสาวสุพรรณี กันทาผาม

รหัส 527411547

นามแฝง lovewanaan

ขอบคุณค่ะ....

สวัสดีค่ะอาจารย์

ดิฉัน นางสาวสุทธิดา นันต๊ะเสน

รหัส 52741162

หมู่เรียน ป.52.01

นามแฝง " สาวเมืองน่าน " ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

ดิฉัน นางสาวอัญธิกา แก้วศิริ

รหัส 52741160

หมู่เรียน ป.52.01

มีนามแฝงว่า " i'mbeebee " ค่ะ

สวัสดีค่ะ อาจารย์

ดิฉัน นางสาวศศิภา วรรณศรี

รหัส 52741140

หมู่เรียน ป.52.01

นามแฝง " หมูหวาน " ค่ะ

อาจารย์

ขอแก้ไขนามแฝง เปลี่ยนเป็น Nyonya คะ

กัลยา แก้วจันทร์

ป.52.01

52741118

แจ้ง นักศึกษา ป.บัณฑิตฯ ห้อง 01 ... ครั้งที่ 2

ครูได้อัพเดท "นามแฝง" ที่ส่งมา จากความคิดเห็นที่ 45 - 50 แล้ว

จึงแจ้งมาให้ทราบ

สวัสดีครับอาจารย์

กระผมนายประยงค์ อุ่นกุดเชือก

รหัส 52741109

หมู่เรียน ป.52.01

แจ้งนามแฝงครับ goodluck09 ครับ

สวัสดีครับอาจารย์องค์

ผมได้เปลี่ยนนามแฝงจาก keneji เป็นมดส้ม

แล้วนะครับ สวัสดีครับ

แจ้ง นักศึกษา ป.บัณฑิตฯ ห้อง 01 ... ครั้งที่ 3

ครูได้อัพเดท "นามแฝง" ที่ส่งมา จากความคิดเห็นที่ 52 - 53 แล้ว

จึงแจ้งมาให้ทราบ

สวัสดีครับอาจารย์

กระผม นายสิทธิชัย ใจทอง

รหัส 52741114

หมู่เรียน ป.52.01

นามแฝง " คนเก็บฟืน " ครับ

ขอบคุณครับ

แจ้ง นักศึกษา ป.บัณฑิตฯ ห้อง 01 ... ครั้งที่ 4

ครูได้อัพเดท "นามแฝง" ที่ส่งมา จากความคิดเห็นที่ 55 แล้ว

จึงแจ้งมาให้ทราบ

สวัสดีครับอาจารย์

ผมชื่อ นาณัฐพันธ์ บางโพ

มารายงานตัวครับผม

นามแฝง หนอนผีเสื้อ

สวัสดีครับอาจารย์ ผมชื่อศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา รหัส 52741112 ครับ นามแฝง ซามูไร

แจ้ง นักศึกษา ป.บัณฑิตฯ ห้อง 01 ... ครั้งที่ 5

ครูได้อัพเดท "นามแฝง" ที่ส่งมา จากความคิดเห็นที่ 57 - 58 แล้ว

จึงแจ้งมาให้ทราบ

สวัสดีครับอาจารย์ ผมอยากถามว่า ถ้าย้ายไปเรียนที่ศูนย์แม่ฮ่อนสอนได้หรือเปล่าครับ พอดีมีพี่ชวนไปเป็นครูดอยครับ (ขอโทษครับ ขอด่วนได้ไหมครับ)

เอ้า ท่าน คนเก็บฟืน ท่านมาถามอะไรในบันทึกนี้ ???

เรื่องย้าย น่าจะต้องสิ้นสุดภาคเรียนนี้ก่อนครับ แล้วให้ติดต่อที่คณะครุศาสตร์ว่า การย้ายไปเรียนที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนทำได้หรือไม่ อย่างไร

เพราะภาคเรียนหน้า ต้องทั้งฝึกสอน และเรียนในห้อง ;)

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี