บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการพยาบาลอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เมื่อปฏิบัติงานรับสถานการณ์สาธารณภัย ในบริบท ณ โรงพยาบาล

สรุปจากการซ้อมรับ "อุบัติเหตุจราจร" ก่อนเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 7 เมษายน 2553 เป็นการซ้อมครั้งที่ 2 ของปีนี้ค่ะ

สรุปว่าบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการพยาบาลอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน

  1. รายงานผู้บังคับบัญชา : รายงานหัวหน้าพยาบาล/ผู้แทน (ในเวลาราชการ)หรือผู้ตรวจการนอกเวลา งานบริการพยาบาล(นอกเวลาราชการ)

  2. ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป 

  3. ประสานงานบริเวณเคาน์เตอร์พยาบาล

  4. รับการรายงานตัวคนงานที่มาช่วยและมอบหมายงานให้ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามแผนการของหัวหน้าบริเวณ 

  5. ตรวจเยี่ยมบริเวณต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว และดูแลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เช่น จำนวนเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอให้รายงานหัวหน้าพยาบาลเพื่อขออัตรากำลังเพิ่ม

  6. ประสานหัวหน้างานบริการพยาบาลเมื่อต้องการเจ้าหน้าที่ทางการมาปฏิบัติงานเพิ่ม

  7. ดูแล ควบคุม ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผน

  8. รวบรวมทะเบียนข้อมูลจากบริเวณต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทราบเป็นระยะๆ

  9. ประสานงานและอำนวยการความสะดวก โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ผ้า Supply อาหาร และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

  10. สรุปเหตุการณ์ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเตรียมบุคลากร"ประชุมเตรียมสถานการณ์และบทบาทหน้าที่การตอบสนองตามแผนรับสาธารณภัย บริบท ภายในโรงพยาบาล"                                              ผู้ตรวจการพยาบาลอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ปฏิบัติตามแผนรับสาธารณภัย ตามแผนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

                                ประชุมสรุปผลการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ด้วยดี

ซ้อมกันปีละ  2 ครั้ง ข้อดี สามารถเอาข้อด้อยของการซ้อมครั้งที่ 1 การแก้ไข ได้ค่ะ