คำอธิบายรายวิชาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6

ครูไข่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 ว 16101  วิทยาศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                         เวลา  80  ชั่วโมง 

       ศึกษาวิเคราะห์  การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงร่างกายมนุษย์  การทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์  ในระบบย่อยอาหาร  ระบบหายใจ  และระบบหมุนเวียนเลือด  อาหารและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย  สิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่  ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติ  ผลการเพิ่มจำนวนประชากรต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  สารในชีวิตประจำวัน  สมบัติของของแข็ง ของเหลวและแก๊ส  การแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ เลือกใช้สารต่างๆได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  การเปลี่ยนแปลงของสารและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  วงจรไฟฟ้ากับการใช้ประโยชน์วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  สมบัติของตัวนำและฉนวนไฟฟ้า  การต่อหลออดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน  แม่เหล็กไฟฟ้า  จำแนกประเภทของหิน  การเกิดหินและลักษณะของหินในท้องถิ่น  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินส่งผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม  ธรณีพิบัติภัย   การเกิดฤดูกาล  ข้างขึ้นข้างแรม  สุริยุปราคา  จันทรุปราคา  ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ

      โดยการใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กรสำรวจ  ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

       เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ       นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

     รหัสตัวชี้วัด

ว 1.1     ป.6/1      ป.6/2      ป.6/3   

ว 2.1     ป.6/1      ป.6/2      ป.6/3   

ว 2.2     ป.6/1      ป.6/2      ป.6/3      ป.6/4     ป.6/5   

ว 3.1     ป.6/1      ป.6/2      ป.6/3      ป.6/4      ป.6/5   

ว 3.2     ป.6/1      ป.6/2      ป.6/3

ว 5.1     ป.6/1      ป.6/2      ป.6/3      ป.6/4      ป.6/5   

ว 6.1     ป.6/1      ป.6/2      ป.6/3   

ว 7.1     ป.6/1

ว 7.2     ป.6/1   

ว 8.1     ป.6/1      ป.6/2  ป.6/3     ป.6/4     ป.6/5      

             ป.6/6      ป.6/7      ป.6/8

 

รวมตัวชี้วัด   37   ตัวชี้วัด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัิิน ป.6

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 351912, เขียน: 16 Apr 2010 @ 12:26 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 19:29 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)