คาดหวังและตั้งใจกับรายวิชานี้ว่า

จะได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น

เข้าใจหลักการและทฤษฎีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนCAI รวมถึงโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา CAI เพื่อใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป