ความเป็นมาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการ


ความเป็นมาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการ

"ความเป็นมาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการ"

บันทึกนี้ ผู้เขียนขอนำเรื่อง "ความเป็นมาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการ" มาแจ้งให้ผู้อ่านได้ทราบ...เนื่องจากปัจจุบันการบริหารงานภาครัฐได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทในด้านการบริหารจัดการใหม่ ซึ่ง มีสาเหตุมาจากกฎหมาย ดังต่อไปนี้...

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7)

พ.ศ. 2550

1.1 อำนาจนิติบัญญัติ (สภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518

1.2 อำนาจตุลาการ (ศาล พระราชบัญญัติตุลาการศาลยุติธรรมและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

1.3 อำนาจบริหาร (คณะรัฐมนตรี พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ปัจจัยพื้นฐานหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน

1. หน่วยงาน (Organization)

พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

2. วิธีปฏิบัติงาน (Administration)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. ผู้ปฏิบัติงาน (Personel Administration)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการประเภทต่าง ๆ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ฉบับแรก : พุทธศักราช 2534

ปัจจุบัน : มี 7 ฉบับ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

สาระสำคัญ

ปรับปรุงอำนาจการดำเนินการของจังหวัดให้ปฏิบัติราชการ เพื่อให้บริการประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น เช่น

1. กำหนดให้จังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

2. ให้จังหวัดหนึ่งมีคณะกรรมการจังหวัดทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

3. กำหนดให้จังหวัดมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)

4. กำหนดวิธีการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทของประชาชนในเขตอำเภอที่สามารถยุติยอมความกันได้ในเบื้องต้น

2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ความเป็นมา

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 บัญญัติให้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน

2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านการบริหารราชการที่เปลี่ยนไป

สาระสำคัญ

1. กำหนดบทบาทของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

2. กำหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

3. กำหนดบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

4. กำหนดระบบตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ

5. กำหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ในการกระจายอำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้

3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

1. การบริหารราชการยุคใหม่ให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากลจะต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น

3. ตามที่บัญญัติในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ดังนั้น จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้ส่วนราชการและข้าราชการถือปฏิบัติ

พระราชกฤษฎีกา ฉบับนี้ แบ่งเป็น 9 หมวด 53 มาตรา

เพื่อให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพ ทุกส่วนราชการต้องทำแผนการทำงานและเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบ ดังนี้...

1. ดำเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2. ทบทวนและปรับปรุงภารกิจและกฎหมายต่าง ๆ

3. คำนึงถึงความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน

4. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ที่มา : ความรู้เกี่ยวกับราชการไทยและการเป็นข้าราชการ

สำนักงาน ก.พ.

หมายเลขบันทึก: 350864เขียนเมื่อ 10 เมษายน 2010 13:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 เมษายน 2016 07:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี