AAR ของงานพัสดุ

มีโอกาสได้พบปะแบบ F2F กับคนหัวอกเดียวกัน

เมื่อวานผมกลับมาที่คณะได้เริ่มจัดตั้งชุมชนคนพัสดุ ตามที่ได้สัญญากับกลุ่มงานพัสดุไว้ ในที่ประชุมเครือข่ายการจัดการระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2548 ที่โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น และขอขอบคุณคณะผู้จัดที่ให้โอกาสสายสนับสนุนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประจำที่ทำ มีโอกาสได้พบปะแบบ F2F กับคนหัวอกเดียวกัน ความจริงผมได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการพูดเรื่อง AAR และขอสรุปส่งเป็นการบ้านให้หน่วยประกันคุณภาพดังนี้ครับ

1. ท่านคาดหวังอะไรจากการประชุมครั้งนี้

          - ผมคาดหวังว่าผมจะได้รับ Best Practise ในการบริหารด้านการคลัง พัสดุ และการบริหารงานบุคคลของแต่ละมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้รูปแบบการทำ KM ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และที่สำคัญได้เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานระหว่างมหาวิทยาลัย

2. ท่านได้อะไรเกินความคาดหวัง จากการประชุมครั้งนี้

         - ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในด้าน IT และได้มีโอกาสรับความรู้และประสบการณ์ที่เป็น Tacit Knowledge เกี่ยวกับการจัดตั้งชุมชน Opensource จาก อ.วิภัทร ศรุติพรหม วิศวกรชำนาญการระดับ 8 หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. ท่านจะทำอะไรต่อภายหลัง จากการประชุมครั้งนี้

         - ที่ประชุมกลุ่มงานพัสดุ ได้สรุปความเห็นในที่ประชุมว่า จะมีการจัดตั้งชุมชนคนพัสดุ ขึ้น โดยให้ผมเป็นแกนนำ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุระหว่างมหาวิทยาลัย เพราะส่วนใหญ่เห็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่ทุกคนนำมาเล่าเป็นประโยชน์ และไม่อยากให้เรื่องที่เป็นประโยชน์นี้จบลงในที่ประชุม UKM 3/48 แต่น่าจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแบบ B2B ต่อไป

ขอทำการบ้านเพียง 3 ข้อครับ และนำรูปการประชุมกลุ่มงานพัสดุ ใน UKM 3/48 มาฝาก

<p>                                                                                                                    </p><p> </p>

 

 

 

 

 

 

</font></font></strong></font></strong></font></font></strong></font></font></strong></font></font></strong>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

JR
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะพี่บอย  และทางหน่วยประกันฯ จะได้รวบรวม AAR ของทุกท่านและส่งต่อไปยังเจ้าภาพ UKM3/48 ต่อไป   และสำหรับท่านอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ส่งการบ้านอย่าลืมเร่งมือนะคะไม่อย่างนั้นความทรงจำอาจลอยหายไปกับสายลมได้นะคะ