ศูนย์อนามัยที่6 ได้จัดการความรู้และได้ศึกษาการจัดการความรู้ของสศส.โดยมีข้อความหนึ่งที่ทำให้จำได้แม่น คือ การจัดการความรู้ไม่ทำไม่รู้ ดังนั้นจึงได้ทำการจัดการความรู้โดยให้facilitatorทำจริง เพื่อเรียนรู้ช่วงแรกๆหลายคนก็กังวล ไม่มั่นใจ แต่พอทำไปแล้วผ่านระยะเวลามาช่วงหนึ่งก็เริ่มเข้าใจมากขึ้น  ดังนั้น คงต้องขอเขียนว่า  การจัดการความรู้ไม่ทำไม่เข้าใจ