ชีวิตที่พอเพียง : ๙๘๐a. เรียนรู้จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ ครั้งที่ ๑๘๗            การประชุมปีที่แล้วบันทึกไว้ที่นี่   ปีนี้ประชุมบ่ายวันที่ ๒ เม.ย. ๕๓ เพื่อให้การเตรียมการประชุมมีเวลามากขึ้น   ซึ่งรูปแบบการประชุมก็คล้ายปีที่แล้ว    และผลประกอบการก็พอๆ กัน   คือดีอย่างไม่น่าเชื่อ   ข้อแตกต่างที่ผู้ถือหุ้นชอบมากคือเงินปันผลเพิ่มขึ้น จากปีที่แล้วหุ้นละ ๒ บาท เพิ่มเป็น ๒.๕๐ บาท

          ปีนี้มีกรรมการใหม่ ๔ คน คือ ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต กับ ดุณสุภา ปิยะจิตติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   ทั้ง ๒ ท่านนี้เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง    ท่านที่ ๓ คือ รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ มธ. เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. นี้เองอีกตำแหน่งหนึ่ง และท่านที่ ๔ คือ Mr. Robert Ralph Parks จากบริษัท Oaktree Capital ฮ่องกง   เป็นกรรมการแทนคุณ Peter Seah Lim Huat ชาวสิงคโปร์ที่ลาออก

          ผู้บริหารใหม่มีหลายคน ในระดับรองผู้จัดการใหญ่มี ๒ คน คือ คุณวรภัค ธันยาวงษ์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ๑   กับคุณมนูญ สรรคุณากร รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล   รวมมีรองผู้จัดการใหญ่ทั้งสิ้น ๘ คน

          ผมเป็นกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์มาตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๙   การเข้าร่วมประชุม AGM ครั้งนี้จึงเป็นครั้งที่ ๔ ของผม

          มีการนัดแนะกรรมการมารับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน   แล้วเข้าประชุมนัดแนะการประชุม   ซึ่งสะท้อนความระมัดระวังในการจัดการประชุม วิธีจัดสถานที่เตรียมการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย

          ทีมฝ่ายบริหารเตรียมเรื่อง Q&A ทั้งเตรียมสาระ  และนัดแนะผู้ตอบแต่ละประเด็น    โดยปีนี้ผมเปลี่ยนฟากนั่งบนเวทีไปนั่งด้านขวาของเวที   ขนาบด้วยกรรมการใหม่ทั้งซ้ายขวา   คือ รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม กับคุณ Ralph Parks

          มีข่าวแขกมาป่วนการประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่มปูนซีเมนต์ไทย   แนะนำตัวเองเป็นที่ปรึกษา    พูดยืดยาวด้วยภาษาอังกฤษสำเนียง Indlish   โฆษณาตัวเองว่ายินดีให้คำปรึกษา   ทำให้เสียเวลาของการประชุม   กรรมการคุยกันว่าเขาอาจโผล่มาที่นี่ด้วยก็จะเสียเวลามาก    แต่คราวนี้ฝ่ายบริหารจัดตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุมดีมาก   คนนอกเข้ามาในห้องประชุมไม่ได้

          เดิมผมกะจะไม่บันทึกรายละเอียดของการประชุมอย่างปีที่แล้ว    จะบันทึกแบบสรุป   แต่พออยู่ในที่ประชุมก็อดไม่ได้   ผมใช้ iPhone จดการประชุมเหมือนปีที่แล้ว

         ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ๔๓๗ คน   มอบตัวแทนกว่าพันคน (แปลว่าไม่มา)  รวมผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม ๘๓ %

          หลังแนะนำกรรมการและผู้บริหาร    ฝ่ายเลขาแจ้งวิธีลงคะแนนเสียง   แล้วก็ถึงวาระรับรองรายงานการประชุม   มีผู้ถือหุ้นขอให้บันทึกรายงานการประชุมโดยระบุชื่อผู้ถาม   ประธานชี้แจงว่าใช้วิธีจดรายงานเชิงสรุป ไม่ได้จดเป็นรายคน   ผู้ถือหุ้นคนเดิมเสนอว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพียงร้อยละ ๒   หากจดรายงานละเอียด ระบุชื่อ จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มาประชุม แต่อ่านรายงาน จะได้เข้าใจเรื่องราวของธนาคารชัดเจนขึ้น   มีคนลุกขึ้นมาสนับสนุนข้อเสนอนี้   ประธานรับไปปรึกษาหารือ

          การประชุมมีความเป็นทางการสูง  ในตอนขอมติรับรองรายประธานถามใครไม่เห็นด้วยให้ยกมือ ไม่มี   ใครงดออกเสียงยกมือขึ้น มี   มติเสียงข้างมาก มติรับรอง ๑๐๐% ของผู้ออกเสียง    จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง ๒,๘๒๖ ล้านเสียง ผู้งดออกเสียง ๓๕.๖ ล้านเสียง

          มีการถกเถียงวิธีจดมติ

 

วาระที่ ๒  วาระเพื่อทราบ


         จุดเด่นในปี ๒๕๕๒  นำเสนอโดยนายกกรรมการ

- โครงการปรับปรุงธนาคารที่ต่อเนื่องมาจากปี๒๕๔๔  เพื่อเป็นธนาคารที่ทุกคนเลือก
- เอกลักษณ์ของ ธทพ. มีความโดดเด่นและได้รับการยอมรับจากลูกค้า ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ   สะท้อนได้จากรางวัลที่องค์กรต่างๆ มอบให้ : Money & Banking Award, รางวัลจาก The Wall Street Journal, AsiaMoney Awards 2009, เป็นต้น
- บทบาทสำคัญของคณะกรรมการ ได้แก่ (๑) กำกับดูแลการดำเนินงานของธนาคารภายใต้สถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย  (๒) ดูแลให้มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย  (๓) ติดตามการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ในด้าน การพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้   การสร้างเครือข่ายจิตอาสา  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 
ผลประกอบการ  นำเสนอโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ณ สิ้นปี ๒๕๕๒ ธทพ. มีมูลค่าตลาดรวม ๒๙๔,๘๗๕ ล้านบาท สูงที่สุดในกลุ่มสถายบันการเงินไทย  
  กำไรลด ๓%  สินเชื่อเติบโต ๒.๕%  รายได้ที่มิใช่ ด/บ เพิ่ม ๗.๗%  สินเชื่อด้อยคุณภาพลดลงเป็น ๔.๔%  และเป็นที่ ๑ ของประเทศในหลายด้าน คล้ายๆ ของปีที่แล้ว


ยุทธศาสตร์ดำเนินการดำเนินการปี ๒๕๕๓  นำเสนอโดยประธานคณะกรรมการบริหาร
   ปี ๕๒  ดูแลลูกค้า  รอบคอบระมัดระวัง  กำกับดูแลคุณภาพ  เน้นรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย  พัฒนาพนักงาน
   ปี ๕๓  เศรษฐกิจฟื้นตัว  ยุทธศาสตร์ขยาย  ลูกค้ารายใหญ่   ตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
   วางรากฐานการเติบโตของธุรกิจ SME
   ยุทธศาสตร์คน  คนของเราคืออนาคตของเรา Our People, Our Future
  ไปด้วยก้นๆปได้ไกล
   ฉันทานุมัติ พัฒนาบุคคลากร  ทำงานเป็นทีม ให้อำนาจตัดสินใจ  การวัดผลงานที่ชัดเจน

คำถามจากผู้ถือหุ้น
          ถามคำสั่งศาล อดีตนายก เงินคืนหรือยัง กระทบกระแสเงินสดหรือไม่
นายกกรรมการ  ตอบหลักการ  ว่ามีความละเอียดอ่อน ธทพ. ระมัดระวังมาก   ยึดถือหลักเคารพความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกับลูกค้า   ไม่เปิดเผยข้อมูลบางประเภท   และบางเรื่องก็ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย   หากกฎหมายกำหนดให้รายงาน ธนาคารจะทำตาม
          บุคคลนั้นและคนในครอบครัวมี บ/ช ในธนาคารหลาย บ/ช   มีการหารือหน่วยกำกับอย่างใกล้ชิด

คุณกรรณิกา
          ผู้มีสิทธิถอนเงินเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย   ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ดูแลสภาพคล่องของธนาคาร

          ถามเรื่องทุจริตในรายงานประจำปี หน้า ๙๘
คุณมาริษ ตอบ
คุณกรรณิกา ตอบ

          ถาม น ๒๑๘

วาระ ๓ อนุมัติงบการเงินประจำปี
          กำไรสุทธิ 20,760 / 21,414 (-3.05)   ตัวเลขหลังเป็นของปี ๒๕๕๑
          กำไรสุทธิต่อหุ้น 6.11 / 6.30 (-3.01)
          มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 41.49 / 37.42

 

          ปีนี้มีการสอบถามมาก ลงรายละเอียด มีคำถามเรื่องหุ้น จำนวนหุ้นจดทะเบียน กับหุ้นที่ชำระแล้ว ทำไมต่างกัน
          ตอบโดยคุณเกรียง วงศ์หนองเตย ว่าเพราะมีการเพิ่มทุน

อังคณา ณ สงขลา สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ถาม การบริหารความเสี่ยงและสภาพคล่อง
          ตอบโดยคุณเกรียง

 

คุณวิวัฒน์ ถาม

ตัวเลขจำนวนหุ้นดูแปลกๆ  ตอบ จะมีการขออนุมัติ ปป จำนวนหุ้นในวาระที่ ๘
หมายเหตุประกอบงบ หน้า ๑๕๔  บริษัท บริหารสินทรัพย์ จตุจักร
สินเขื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
ตอบโดยคุณเกรียง

          ผมฟังการโต้ตอบแล้วคิดว่าหากหลังการประชุม ผู้บริหารทำ AAR ร่วมกันเรื่องการตอบคำถาม   ปีต่อๆ ไปจะตอบได้คมชัดเป็นที่พึงพอใจมากขึ้น
          ผมมีข้อสังเกตว่าปีนี้ผู้ถือหุ้นอ่านรายงานประจำปีละเอียดและถามคำถามลึกกว่าปีที่แล้ว   การถามหรือเสนอแนะทำด้วยท่าทีเป็นมิตรนอบน้อม   ไม่ได้ข่มขู่ท้าทาย

 

วาระที่ ๔ อนุมัติการจัดสรรกำไร
          ปีนี้ธนาคารกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลเป็นร้อยละ ๓๐ - ๕๐ ของกำไรสุทธิ  จากเดิมร้อยละ ๓๐ - ๔๐
         และเสนอให้จ่ายเงินปันผล ๒.๕๐ บาทต่อหุ้น

วาระที่ ๕ ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ๒๕๕๓ ในอัตราเดียวกันกับของปี ๒๕๕๒  และขออนุมัติเงินรางวัลปี ๒๕๕๒ ในอัตราร้อยละ ๐.๕ ของเงินปันผล เหมือนปี ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒
         มติด้วยเสียง ๒ ใน ๓ เห็นด้วยร้อยละ ๙๘.๔

วาระที่ ๖ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นวาระ จำนวน ๖ คน  โดยกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลเสนอให้กลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งทั้ง ๖ คน  โดยได้ตรวจสอบคุณสมบัติและขอความเห็นชอบจาก ธปท. แล้ว
          อนุมัติทุกคน ด้วยคะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๙

วาระที่ ๗ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
          จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  ค่าสอบบัญชีรวมทั้งธนาคารและบริษัทย่อย  ๒๑.๖๖ ล้านบาท
          อนุมัติ

วาระที่ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ ๔ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลง         

          ต้องการมติ ๓ ใน ๔   คะแนนเห็นด้วยกว่าร้อยละ ๙๘

วาระอื่นๆ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ชาย
          ปีนี้ ธทพ. หักเงินค่าโอนเงินจาก ธปท.   โดยปีก่อนๆ เป็นธนาคารเดียวที่ไม่หัก   ทำไมปีนี้จึงหัก   ถามพนักงานตอบไม่ได้   call center ยุ่งยากมาก   ในที่สุดสืบหาข้อมูลได้ว่ามีคำสั่งให้เก็บตั้งแต่ ๑ กพ ๕๓
          กรรณิกา ขอบคุณ จะเอาไปปรับปรุง

ผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็น อจ. ด้านบัญชี
          แนะนำให้เพิ่มเป้าหมาย ธ. ที่ผู้ลงทุนเลือก   ถามว่าเพราะเหตุใดผู้ลงทุนไม่เลือก
          ศิษย์มาฝึกงาน ชมว่าสิ่งแวดล้อมดีมาก   call center ติดตามงานดีมาก
          คุณกรรณิกา ตอบ market cap สูงที่สุด   ตอนนี้ราคาสูง พวกเล่นหุ้นระยะสั้นไม่ซื้อ  

          หลังการประชุมผมถามคุณ Ralph Parks ว่าบรรยากาศของการประชุม AGM ที่เมืองไทยต่างจากประเทศอื่นอย่างไรบ้าง   ได้คำตอบว่าเหมือนๆ กัน   ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาถามคำถามคล้ายๆ กัน
          แต่ก่อนการประชุม คุณ Ralph เล่าว่าในสหรัฐอเมริกา จะมี “ดาว” ไถ มาตีโวหารหรือคอยจับผิด ตีโพยตีพาย เพื่อหวังเงินปิดปาก   หรืออาจมีนักทำหนังสือมาขอให้บริษัทซื้อหยนังสือจำนวนหนึ่งเช่น ๕๐๐ เล่ม แจกผู้ถือหุ้น   โชคดีที่บ้านเราไม่มีคนชั่วที่ทำมาหากินแนวทางนั้น
          เริ่มประชุม ๑๔.๓๐ น.  เลิกประชุม ๑๗.๒๐ น.

 

วิจารณ์ พานิช
๒ เม.ย. ๕๓
              

หมายเลขบันทึก: 350197เขียนเมื่อ 7 เมษายน 2010 16:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 09:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

ภาพการประชุมที่มีความสุข..

รางวัลส่วนหนึ่งที่ SCB ได้รับ..ยังมีภารกิจข้างหน้าที่ต้องก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี