Facilitator

 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์ทวีสิน คนดอย ปูนแก่งคอย การจะเกิดการพัฒนาอย่างอย่างยั่งยืน(Sustianable Development)

  ต้องเปลี่ยนจากการที่เราเป็นคุณอำนาจ (Manager) ไปเป็นคุณอำนวย(facilitator)จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร เกิดการเปลี่ยยนแปลงที่ทำใหทุกคนเกิดการสร้างค่านิยม เกิดภาวะผู้นำในทุกระดับ เกิดความเป็นเจ้าของในองค์กร สร้างความพึงพอใจให้กับสังคมรอบด้าน เกิดความเชือมโยง และสุดท้ายเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้

JJ