Change Management

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Facilitator

 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์ทวีสิน คนดอย ปูนแก่งคอย การจะเกิดการพัฒนาอย่างอย่างยั่งยืน(Sustianable Development)

  ต้องเปลี่ยนจากการที่เราเป็นคุณอำนาจ (Manager) ไปเป็นคุณอำนวย(facilitator)จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร เกิดการเปลี่ยยนแปลงที่ทำใหทุกคนเกิดการสร้างค่านิยม เกิดภาวะผู้นำในทุกระดับ เกิดความเป็นเจ้าของในองค์กร สร้างความพึงพอใจให้กับสังคมรอบด้าน เกิดความเชือมโยง และสุดท้ายเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • อยากเห็นภาพครับ
  • เพิ่งอบรมกับ Dr. Vivien Berry เสร็จ
  • ตอนนี้กำลังอบรมอยู่กับ Mr. John จาก New Zealand ไม่ค่อยมีเวลาอ่าน blog
เขียนเมื่อ 

ดีใจ  ที่ อาจารย์ JJ  ไป   แก่งคอย ครับ