EDUC 104

กำหนดการจัดการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

       -  นวัตกรรมการศึกษา

       -   การวิเคราะห์ระบบการจัดการเรียนรู้

       -   การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้

       -   แหล่งการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เครือข่ายการเรียนรู้

       -   การออกแบบ  สร้าง  นำไปใช้  ประเมิน  และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียน

      -   กรณีศึกษานว้ัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณค่า

ผลลัพธ์์การเรียนรู้

       1.  รู้จักและเข้าใจแนวคิดในการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

        2. วิเคราะห์ระบบและการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้ได้

        3. ใช้แหล่งการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        4.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้

        5.  ออกแบบ  สร้าง  นำไปใช้  ประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ได้

       6.  ตระหนักในความสำคัญของนวัตกรรมที่มีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้

       1.  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของมนุษย์

       2. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้  และนวัตกรรมการเรียนรู้  และการจัดประสบการณ์  การเรียนรู้ที่หลากหลาย

       3.  ศึกษาวิเคราะห์บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

       4.  รวบรวมข้อมูลแหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้

       5.  ปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนที่หลากหลาย

       6.  ฝึกปฏิบัติออกแบบ  สร้าง  ทดลองใช้  ประเมินปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learning Innovationความเห็น (1)

มานิต
IP: xxx.157.148.131
เขียนเมื่อ 
เป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก อย่าลืมตรวจสอบคำผิด การพิมพ์ ตัวสกด อย่าให้ตกหล่น ต้องมีความรอบคอบในการใช้ภาษา มีผิด ตก หลายแห่งโปรดแก้ไขด้วย เรื่องรูปภาพต้องหามาอัพโหลดหรือนำไฟล์ขึ้น และแทรกลงในเนื้อหาด้วย กรุณาศึกษาการสร้างและใช้บล็อกเพิ่มเติมได้ที่
http://gotoknow.org/ymanit  ประกาศข่าว
นอกจากนั้นให้ทำเว็บอ้างอิงเพื่อเชื่อมโยงไปยัง http://gotoknow.org  ไปถึงอาจารย์ และ ถึงเพื่อน ๆ ในห้องเรียน ตลอดจน เว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ด้วย
ต่อไปให้ศึกษาเพิ่มเติมบล็อกของต่างประเทศ เช่นบล็อกของ spaces ดูตัวอย่างของอาจารย์ได้ที่ http://spaces.msn.com/ymanit