หลักสูตรใหม่ หัวใจอยู่ที่ครู


คืนครูให้กับศิษย์ คิดออกแบบการเรียนรู้ คือครูชั้นยอด

 

 

หลักสูตรใหม่ หัวใจอยู่ที่ครู

                    

               ผอ.สุภาพร  สุนทรา                                     ผอ.พลเดช  ศรีบุญเรือง
ประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษาสอนแก้วว่องไววิทยา     อำนวยการสำนักงานพื้นที่
                                                                             การศึกษายโสธร เขต 1

       การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ จะเติบโตเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสู่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งจะประกาศใช้ทั่วประเทศในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนต่างๆ เริ่มพัฒนาครูเพื่อให้เรียนรู้การจัดทำหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ ผู้เขียนได้นำครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ที่เครือข่าย
คุณภาพการศึกษาสอนแก้วว่องไววิทยา ระหว่างวันที่ 22 – 24  มีนาคม  2553 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 จากการได้รับรู้ มีข้อสังเกตที่ตนเองวิเคราะห์ว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างหลักสูตร 2503 กับหลักสูตร 2521 ที่เป็นเช่นนั้นอาจจะเป็นเพราะรายวิชาในสมัยเรียน
ตามหลักสูตร 2503 ที่กลับมาเห็นได้เด่นชัด คือสาระการเรียนรู้สังคม
วิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
โดยเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษากำหนดให้เรียนตลอดปี 40 ชั่วโมง นั่นหมายถึงสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ส่วนการเรียนนั้นจะจบไปเป็นชั้นๆ มีเกณฑ์เวลามาร่วมตัดสินคือต้องมีเวลาเรียนร้อยละ 80 ผลการเรียนต้องผ่านร้อยละ 50 ซึ่งสมัยเราเป็นเด็กการสอบตกก็คือต่ำกว่าร้อยละ 50 แต่ที่คล้ายกับหลักสูตร 2521 ตรงที่ไม่ผ่านแต่สามารถให้สอบแก้ตัวได้ ไม่ต้องซ้ำชั้นเพียงแต่ไม่จบพร้อมเพื่อนเท่านั้นเอง ต้องเรียนให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด

              

  

หลักสูตรใหม่คืนครูให้กับศิษย์

                        แนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรใหม่จะมีลักษณะเหมือนหลักสูตรเก่า ดังนี้

       (1) เน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ

       (2) คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

       (3) จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางสมอง พัฒนาการทางอารมณ์

      (4) จัดการเรียนรู้ที่เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม

      จะเห็นว่าครูต้องสอน สั่ง อบรม บ่มนิสัย สนับสนุนให้เขาได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

              

บทบาทครูตามหลักสูตรใหม่จึงควรเป็นดังนี้

        (1) สำรวจประสบการณ์ของผู้เรียน ว่าผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้(Learning Styles)อย่างไร โดยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและกำหนดเป้าหมายที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม

        (2) บูรณาการและถ่ายโยงความรู้ จากความรู้เดิมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งครูผู้สอนควรดำเนินการดังนี้

            2.1 ออกแบบการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง

            2.2 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และดูแลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

            2.3 จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

            2.4 ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน

            2.5 วิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำมาใช้ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของตนเองด้วยกระบวนการวิจัย

 

 

                        ครูตามหลักสูตรใหม่จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเรียนรู้ ให้ประสบความสำเร็จสูงสุดเพราะเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ ความเป็นครูที่ทำให้เด็กเกิดความศรัทธา จึงจะนำพาเขาให้เรียนรู้อย่างมีความสุข และเรียนรู้ได้ดี ครูจึงควรใช้ความพยายามมากขึ้นในการเตรียมการสอน หากยังติดพฤติกรรมสั่งโดยไม่สอน แน่นอนเด็กจะเลือกที่จะทำในสิ่งที่เขาสนุก สิ่งที่ครูสอนจะไม่มีความหมาย แล้วก็กลับไปโทษหลักสูตรว่าล้มเหลว อีกตามเคย หลักสูตรเจ้าช่างเกิดมารองรับคำแก้ตัวได้ตลอดกาล เจ้าช่างน่าสงสารจังเลย

 

 

คำสำคัญ (Tags): #หลักสูตรใหม่ 2551
หมายเลขบันทึก: 346913เขียนเมื่อ 24 มีนาคม 2010 22:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (52)

สวัสดีครับอาจารย์

แวะมาเยี่ยมครับ

ไม่รู้ว่าแนวคิดนี้จะขับเคลื่อนได้จริงจังสักเท่าไรนะครับ

เพราะมีเงื่อนไขที่ไม่สนับสนุนแนวคิด/แนวทางนี้เยอะแยะไปหมด

แต่ก็เอาใจช่วยครับ

 • สวัสดีค่ะ  ผอ.พรชัย
 • ยิ่งเปลี่ยนหลักสูตร  เด็กยิ่งมีปัญหาอ่านไม่ออกเพราะตกไม่ได้ (หลักสูตรนี้ดีหน่อย
  ให้เด็กเรียนซ้ำชั้นได้) 
 • ปัญหาการศึกษาไทยอยู่ที่ "คนคิดไม่ได้ทำ คนทำไม่ได้คิด"
 • อย่างไรเสียผู้ใหญ่ให้ทำอะไรก็จำก้มหน้ารับชะตากรรมกันไปนะคะ..
 • ขอบพระคุณค่ะ

ขอบคุณคุณหนานเกียรติ

บางทีเพียงแค่เริ่มต้นก็สะดุดแล้ว ครูเท่านั้นที่จะขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้ ยิ่งตอนนี้ต่างก็ช่วงชิง

ที่จะเปลี่ยนอาชีพ หนีความเป็นครูเพื่อร่ำรวยยิ่งขึ้น

ขอบคุณคุณครูธรรมทิพย์

เรามีหน้าที่สอน ก็ต้องสอนให้ดีที่สุด ก็เขาเปลี่ยนแล้วนี่ครับ ผมยังชอบที่จะเห็นเด็กอ่านออก เขียนได้ก่อน

เหมือนที่คุณครูว่านั่นแหละครับ

 • มารับข้อมูลความรู้ครับท่าน ผอ.
 • มีรูปน้องชายผมด้วย
 • คนที่ 3 จากขวา รองพิทยา อุตรา โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
 • เมื่อก่อนเคยร่วมงานกันที่โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์
 • ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ ท่านผอ.

แวะมาเยี่ยมครับ

ขอบพระคุณท่านผอ.มากๆครับที่แนะนำเรื่องการเขียนบันทึกเทคนิคการถ่ายภาพถ้ามีโอกาสต้องทำแน่นอนครับ

ขอบพระคุณท่านผอ.มากๆครับ รักษาสุขภาพครับ

หลักสูตรสำคัญแค่ไหน

แต่ใจของครูสำคัญกว่า

ต่อให้รื้อเอกสารสร้างตำรา

แต่ไม่เห็นคุณค่าก็เสียดาย

..หลักสูตร.ยังไม่เสร็จเลยค่ะ

ขอบคุณท่นผอ.บวร

ผมจะเรียนท่านรองพิทยา ให้ท่านทราบครับ

ขอบคุณท่าน capuchino

การถ่ายภาพนั้นน้อยคนที่จะถ่ายได้สื่อความหมายชัดเจน ควรแนะนำเทคนิคด้วยครับ

ขอบคุณ คุณครู ป.1

หลักสูตรเป็นเอกสาร ถ้าครูไม่นำเอามาใช้เป็นเข็มทิศในการจัดการเรียนรู้

ก็ไม่ต่างกับท่อนไม้ที่ทิ้งอยู่ในดิน สุดท้ายปลวกก็ทำลาย

ครับครูเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ

ครูคือผู้ชี้ทางที่ถูกต้องให้กับอนาคตของชาติ

ครูจึงต้องรอบรู้ทั้งการบ้านการเมืองอย่างแจ่มชัดครับ

สวัสดีค่ะ

 • มาชื่นชมและเชียร์คุณครูคนเก่งค่ะ
 • ขอเป็นกำลังใจ

ขอบคุณ คุณเอกราช

ขอบคุณที่เห็นคุณค่าของความเป็นครู พวกเราคงภูมิใจมากถ้าสามารถพัฒนาคนให้เป็นไปตามที่สังคมต้องการ

ขอบคุณคุณครูคิม

พี่สาวคนนี้มีมุมมองในเชิงบวกเสมอ

 • สวัสดีค่ะ
 • แวะเวียนมาเป็นกำลังใจให้คุณครูคนเก่ง ต้องอย่างนี้ซิ.... "เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน"
 • นำภาพสวย ๆ มาฝากเหมือนเดิมค่ะ

                          

ขออวยพรให้เกิดผลทางปฏิบัติตามที่พึงประสงค์ทุกประการนะคะ..

http://gotoknow.org/blog/nongnarts/346883

     

ภาพ "ครูในฝัน" ผลงานของศิลปินน้อยของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจซีซีเอฟฯ

"ครูคือผู้ให้"

เจ้าหลักสูตรแม้เจ้าจะดีแค่ไหน

ถ้าหากหัวใจความเป็นครู ไม่มีให้แล้ว ไม่ว่าเจ้าหลักสูตรจะเปลี่ยนไปอย่างไร สิ่งที่เด็กได้ก็จะไม่ต่างไปจากเดิมที่เคยได้

หากหัวใจของครู พร้อมจะให้ น้อมรับสิ่งใหม่ที่ผ่านเข้ามา ไม่ว่าเจ้าจะเปลี่ยนสักกี่ครั้ง กี่ครา เด็กน้อยไม่ว่าจะอยู่มุมใดของประเทศเจ้าจะเก่งคิด เก่งเรียน อย่างมีความสุข

ขอเอาใจช่วยค่ะ เชื่อว่าสังคมนี้ยังมีคนดีอยู่ตั้งมากมาย ใช่เพียงแต่โวยวาย....แต่พร้อมรับปฏิบัติ

ดูอย่างใน G2K หนูได้พบแต่ครูบาอาจารย์ ที่ดีเยี่ยมทั้งนั้นเลยค่ะ

ขอให้อาจารย์มีความสุขมากนะคะ

ขอบคุณน้องบุษรา

น้องมาเยี่ยมที่ไรมีความสุขทุกครั้ง ภาพเย็นตาเย็นใจครับ

ขอบคุณ พี่นงนาท

ปิดทองหลังพระมีความสงบสุข กว่าปิดเปิดเผยครับ

ขอบคุณคุณน้ำชา

พูดพันครั้งยังไม่เท่าทำครั้งเดียวครับ ทำเพื่อเด็กเหมือนคุณว่าน่าจะดีครับ

สวัสดีครับ ท่านผอ.

 • ที่โรงเรียนพึ่งอบรมเสร็จวันนี้เอง
 • ได้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 • ครูจ่อยเลือกสอนหลักสูตรใหม่ ม 4.  ปี 53 เลย
 • จะได้ฝึกฝนวิทยายุทธ
 • เพราะถ้าอบรมแล้วไม่นำไปใช้ก็ไร้ประโยชน์

ขอบคุณครูจ่อย

จะได้ลองใช้ฝีมือ ฝีปาก สอนเด็กให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ตามหลักสูตรเน้น สู้ สู้ ป๋าจ่อย

มาชม

เป็นวิชาการดีจังเลยนะครับนี่...

ท่านพรชัย

ข้อมูลที่ท่านบันทึก สรุปง่ายได้ใจความ ศูนย์เครือข่ายของดิฉัน จะอบรม 31-1เม.ย.ที่จะถึงนี้ค่ะ แล้วจะนำมาเล่าสู่กันฟังอีกที

ขอบคุณ ดร ยูมิ

เขียนวิชาการอย่างไรให้คนอ่านง่ายๆ ครับ ท่านอาจารย์

ขอบคุณ คุณปิ่นธิดา

มีหลักสูตรใหม่ที่ทำแล้วเสร็จก็แบ่งปันกันบ้างครับ

อาจารย์คะ

อ่านแล้วได้อะไรเยอะค่ะ

จากวิชาประวัติศาสตร์ คาดว่าลูกศิษย์ทั่วไทยรักชาติ ยิ่งชีพมากกว่าเดิมนะคะ

มีความคิดสร้า้งสรรค์มากขึ้น

และทราบบทบาทของครูด้วยค่ะ(บทบาทครูตามหลักสูตรใหม่)

สวัสดีค่ะท่านผอ. หลักสูตรนี้ดีที่สุดก็ได้เพราะที่ผ่านมาประเมินตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง..เน้นว่าคาดการณ์ล่วงหน้า..มาบัดดล..เป็นตัวชี้วัด..จะชี้ให้ตรงกระหม่อมเด็กให้จงได้..ผลยังไม่ออกขอถามหาวิจัยหลักสูตร51โรงเรียนนำร่องค่ะ""

ขอบคุณ คุณครูภัทรานิษฐ์(ครูจิ๋ว)

ถ้าเรามองว่าดีตั้งแต่เริ่มต้น คงสำเร็จในบั้นปลายครับ

P ขอบคุณrinda

            จะเรียกจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือตัวชี้วัด
ต่างก็มีคำตอบเดียวกัน คือเมื่อสอนแล้วเด็กเกิดพฤติกรรมหรือได้รับความรู้
ทักษะ กระบวนการอะไรครับ

สวัสดีค่ะท่าน ผอ.

มาเป็นกำลังใจให้นะค่ะ

อย่างที่แป้งเคยได้ยินมาว่า

ถ้าคนไม่ทำอะไรก็ไม่เจออุปสรรค

และแป้งเห็นด้วยกับท่านอย่างยิ่งค่ะว่า

 "ครู" เป็นหัวใจจริงๆค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

การเรียนรู้ ผู้ขับเคลื่อนคือครู เช่นคุณแป้งว่านั่นแหละครับ

ตามมาดูเรื่องหลักสูตรใหม่ 2551เคยเอาไปคุยกับคุณครูภาษาอังกฤษแล้วครับ...

แต่หัวใจครูไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่ซิยุ่งครับท่าน ผอ.

สวัสดีค่ะคุณครู

คุณครูเดินทางบ่อย ๆ รักษาสุขภาพนะคะ

วันนี้หนูอยู่บ้านได้เขียนบันทึกใหม่ และกำลังคัดลอกจากสมุดหลายบันทึกค่ะ

คุณครูไปอ่านบันทึกของหนูด้วยนะคะ

http://gotoknow.org/blog/wittayasamphan/347221

ก๊อกๆๆๆ ขอ  copy หน่อยจ๊ะ..ท่าน ผอ. ขา..

หนูก็ยังมึนส์ ๆๆๆ อยู่ค่ะ

ขอบคุณ สำหรับ คำว่า  ออนซอนน่ะค่ะ..ชอบจัง!..

แวะมาทักทายค่ะ

วิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม

อยากให้เด็กได้เรียนจังเลย

ขอบคุณ ดร ขจิต ฝอยทอง

ถ้าท่าน ดร ขจิต ไปพบโรงงเรียนใดที่ทำหลักสูตรได้ดี แนะนำด้วยครับ โดยเฉพาะสาระภาษาอังกฤษ

ขอบคุณเบดูอิน

ครูทุกวันนี้อยู่ในภาวะที่ต้องดินรนเพื่อความอยู่รอด ด้วยความไม่พอเพียงนั่นเอง

จิตใจที่จะสอนจึงลดลง น่าเห็นใจครับ แต่เราควรเห็นใจเด็กมากกว่า

ขอบคุณน้องนัท

น้องนัทเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข นี่แหละเด็กไทยที่หลักสูตรต้องการครับ

ขอบคุณคุณครูบันเทิง

อย่ากังวลเลยครับ หลักสูตรใหม่ทำไม่ยากเหมือนหลักสูตร 2544 เพราะมีกรอบตายตัวตามแกนกลางกำหนด

เวลาเรียนชัดเจน ตัวชีวัดก็คงที่ อยู่ที่ครูจะนำมาใช้หรือไม่เท่านั้นเอง

คำว่า ออนซอน หมายถึงชื่นชม ทึ่งและอะไรก็ได้ที่แสดงว่าเขาศรัทธาในตัวผู้ที่เขาชอบ

ขอบคุณ นานา

วิชาเหล่านี้กำลังกลับมาเหมือนสมัยพวกเราเรียนครับ คุณนานาจะได้สอนลูก สอนหลานได้ไงครับ ดีใจไหมครับ

สวัสดีค่ะท่านผอ. แต่ไหนแต่ไรมา วิชาประวัติศาตร์ สังคม เอาไว้ภาคบ่าย ครูที่สอนก็ดูมีอายุ...มาก...พูดช้าๆเนิบๆ ชวนหลับมากๆๆๆ

อยากแลกเปลี่ยนค่ะ วันนั้นไปฟังบรรยายของอาจารย์แพทย์ ท่านพูดถึงเรื่องการได้มาซึ่งอำนาจ...

ท่านมีการพูดถึงประวัติศาสตร์...พูดถึงตัวละครได้อย่างน่าฟังมาก พูดถึงการทำอุบายการทำสงคราม...พูดถึงวีรบุรุษ....

อาจารย์ที่จะสอนก็อยากให้ยกตัวอย่าง...พูดถึงประเด็นต่างๆเกร็ดเล็กเป็นน้ำย่อยก่อนเข้าสู่บทเรียน...พูดให้เด็กๆอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น...เราทำไมต้องรู้....

สบายดีนะคะ....ฝากดอกไม้มาให้ค่ะ

 

ขอบคุณ คุณแดง

ขอบคุณกับดอกไม้สวยๆ พูดถึงวิชาประวัติศาสตร์สมัยก่อนคุณครูมักจะเป็นเช่นคุณแดงว่าครับ

แต่ตอนนี้เนื้อหาก็เปลี่ยนไปครับ เน้นต้องสอนทุกสัปดาห์ คงจะดีขึ้นครับ

สวัสดีค่ะท่านอ.พรชัย

เป็นบันทึกที่อ่านแล้วมีประโยชน์และได้ข้อคิดมากมายค่ะ...

การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ จะเติบโตเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

บทบาท ภาระ หน้าที่ของคุณครูในทุกวันนี้ มากมายมหาศาลเสียจนไม่ทราบจะพูดอย่างไรค่ะ...ได้แต่บอกว่า...

ขอให้กำลังใจและน้อมใจกราบขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่ช่วยกัน สร้างสรรค์อนาคตของชาติค่ะ

(^___^)

 • อ่านแล้วทึ่งในหลักสูตรใหม่นี้มากค่ะ หากทำได้ตามหลักสูตร ทั้งครูและนักเรียนคงมีความสุขในการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ของชาติเลยทีเดียวค่ะ
 • ระลึกถึงและเคารพเสมอค่ะ

ขอบคุณคนไม่มีราก

คนในวงการศึกษาของระดับชาติอย่างคนไม่มีราก บอกว่ามีประโยชน์ ครูบ้านนอกอย่างผมก็คงยิ้มภูมิใจครับ

ขอบคุณ Sila pha - Chaya

คนขนาดดอกเตอร์ในอนาคตบอกทึ่งในหลักสูตร คงอยู่ที่ศาสตร์แห่งการบูรณาการที่ครูต้องนำไปใช้ครับ

สวัสดีครับ ท่าน ผอ.

 • มารอบนี้ มาอวยพรให้เดินทางไปธุระและไปยามดองให้สนุกนะครับ
 • โชคดีมีสุขตลอดไปนะครับ

ขอบคุณนะคะที่เข้าไปเยี่ยมชม

หลักสูตรเก่าหรือใหม่ก็ใช้เด็กเป็นหนูทดลองตามเคย

ของเก่ายังใช้ได้ไม่ดี ของใหม่มาอีกแล้ว

คนคิดไม่ได้ทำ คนทำไม่ได้คิด รึเปล่าคะ

สวัสดีค่ะ ผอ.พรชัย

ขอบคุณนะค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชม

นี้หล่ะค่ะ..คนต้นแบบ

ปิ่นเพ็ชร

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท