นับตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 19 มิ.ย.49 ผมได้ติดระบบสถิติของ Webstat เพื่อตรวจนับสถิติของ Blog ทุก Blog ทั้ง 9 Blog ในบันทึกนี้จะแสดงให้เห็นถึงสถิติของ Blog ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ซึ่งถือว่ามีผู้เข้ามาใช้มากครั้งที่สุด จำแนกเป็นรายเดือน ดังนี้ครับ

                       เดือน มกราคม 2549      - 2500 ครั้ง (10 – 31 ม.ค. 49)
                       เดือน กุมภาพันธ์ 2549   - 5641 ครั้ง
                       เดือน มีนาคม 2549        - 5789 ครั้ง
                       เดือน เมษายน 2549      - 5664 ครั้ง
                       เดือน พฤษภาคม 2549  - 6127 ครั้ง
                       เดือน มิถุนายน 2549     - 1310 ครั้ง (1 – 19 มิ.ย. 49)

     หากจะพิจารณาเมื่อจำแนกเป็นรายสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของปีนี้ ถึงปัจจุบัน และรายวันตั้งแต่ก่อนและหลังการปรับระบบในช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือนนี้ (ดังภาพ) ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลง หากแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดจากการปรับเปลี่ยนระบบเพียงอย่างเดียว มีปัจจัยหลาย ๆ ประการส่งผลให้เกิดขึ้น ในแต่ละปัจจัยก็ได้บันทึกไว้แล้วทั้งสิ้น เพียงรอวันที่เหมาะสมเพื่อจะนำมาวิเคราะห์ในภาพรวมอีกครั้งเท่านั้น

 

 

     สำหรับการเปรียบเทียบในภาพรวมกับ Blog อื่น ๆ ทั้ง 9 Blogs ก็จะเห็นได้ดังตารางข้างล่างนี้ และบันทึกนี้มุ่งนำเสนอข้อมูลไว้เพื่อรอการวิเคราะห์ในช่วงแห่งห้วงเวลาที่เหมาะสมต่อไปครับ

                    Title Category                                Total   
     1.  ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน                27035  
     2.  ของดีเมืองลุง                                            2454  
     3.  ความรู้ที่ควรจะต้องและควรจะได้รู้                5858  
     4.  ระบบหลักประกันสุขภาพ                           3166  
     5.  สถิติ ระเบียบวิธี และการวิจัย                     6750  
     6.  สังคมที่ไว้วางใจกันและกัน                        5755  
     7.  เกร็ดชีวิตของหมออนามัย                         3521  
     8.  เรื่องเล่าจากพ่อ                                    13295  
     9.  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข                         2381
                                                       รวม        70215  ครั้ง

     อนึ่งใน V.2 ผู้พัฒนาได้ติดระบบการนับสถิติไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ดูที่เมนู “แสดงสถิติของหน้าเพจนี้” ที่ด้านล่างซ้ายมือสุดของทุกหน้า ไม่จำเป็นต้องติด Webstat อีกก็ได้ จริง ๆ แล้วการติดลูกเล่นเข้าไปเยอะ ๆ บางตัวมีผลให้การเปิด Blog ช้าไปด้วยครับ