วันที่สามกับความระส่ำระส่ายของกลุ่ม CVA สืบเนื่องมาจากการเกิดการหยุดชะงักและสับสนของคุณกิจทั้งหลายในกลุ่ม เกี่ยวกับประเด็นกระบวนการที่กลุ่มต้องศึกษา มีการถกและ ลปรร. กันอย่างเข้มข้น ประเด็นที่ทำให้กลุ่มชะงัก ก็สืบเนื่องมาจากสมาชิกในกลุ่มทั้งหลายเกิดความไม่แน่ใจและกลัวการวิจัยขึ้นมาอย่างกระทันหัน..เพราะกังวลว่าเป็นเรื่องที่ยาก

       จากความหยุดชะงักดังกล่าววิทยากรกระบวนการ "คุณชายขอบ" ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและความถนัดทางด้านการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข..ต้องเข้ามาช่วย Clear-cut อย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความกระจ่าง และกระตุ้นกลุ่มให้พยายามฝึกการคิดที่เป็นแบบทั้ง Process และ Output Oriented แรกๆ ทุกคนก็ดูจะงงกับศัพท์ใหม่ แต่พอได้รับการอธิบายอย่างง่ายๆ ประกอบตัวอย่างที่มองเห็นภาพตามก็ทำให้ทุกคนเข้าใจ...ร่วมกันกับในเรื่องของตนเองได้ (น่าจะเป็นคุณลักษณะของวิทยากรที่ตกผลึกทางความคิดทำให้สามารถเล่าเรื่องยากๆ...ให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆได้)

       อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้สำหรับกลุ่มนี้ ประเด็นเชิงทฤษฎีว่าจะนำทฤษฎีใดมาใช้ในการวิจัย คือ อะไร...เราๆ ทั้งหลายต่างก็พากัน ลปรร. ต่อยอดว่าจะศึกษาได้อย่างไร ที่ไม่นำมาสู่กระบวนการที่ยุ่งยากและเป็นการรบกวนการทำงานของตนเองมากนัก...หลังจาก ลปรร. ทางกลุ่มก็ได้บทสรุปว่า..ให้เอาเนื้องานเป็นที่ตั้งและเอาความถนัดแต่ละคนมาเป็นตัวเดินเรื่องและแบ่งกันศึกษา..และนำมาเล่าสู่กันฟัง (เสมือนเป็นการ review วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) จากนั้นก็ค่อยมาสรุปอีกครั้งว่าจะใช้แนวคิดเชิงทฤษฎีใดเป็นกรอบเดินเรื่องต่อไป

       พอมาถึงช่วงบ่ายคุณชายขอบให้ทุกกลุ่มลองนำเสนอ...ภาพของกลุ่มตนแต่ละกลุ่มให้ ที่ประชุมฟัง...แล้วมาช่วยกันต่อยอดเสริมประเด็นที่ยังไม่กระจ่างให้กระจ่างยิ่งขึ้น สิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้ทำให้ทราบว่า..เกิดบรรยากาศใหม่เกิดขึ้นที่ไม่มีการแบ่งชนชั้นทางการศึกษา..โดยเอาตัวใบปริญญามาเป็นเส้นแบ่งกั้น ทุกคนต่างพยายามช่วยกันเสนอแนะและต่อยอดของกลุ่มอื่นๆ..อย่างที่เป็นการ ลปรร. กันจริงๆ...