วันที่ 12  มีนาคม 2553  เวลา 09.00-12.00 น. กรรมการสารสนเทศ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นำโดย คุณอัมพร  กุลเวชกิจ  ประธานคณะกรรมการ ฯ พร้อมคณะกรรมการ IT ประจำแผนก ฯ มาร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมบันทึกข้อมูลในโปรแกรมฐานข้อมูลบุคลากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับธุรการแผนก  ณ ห้องอบรม CAI   อาคารเรียนรวม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ มข.

ทั้งนั้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายประสิทธิ์ เชียงนางาม เป็นวิทยากร  โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานเตรียมข้อมูลดังนี้

  1. รายชื่อบุคลากรในหอผู้ป่วยทุกตำแหน่ง

  2. หมายเลขบัตรสมาชิกต่างๆ  รวมทั้งวันออกบัตรและวันหมดอายุ 

  • หมายเลขใบประกอบวิชาชีพ

  • หมายเลขสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

  • หมายเลขสภาการพยาบาล 

  • บัตรสมาชิกอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

กิจกรรมเริ่มโดย  ประธานกรรมการกล่าวแนะนำวิทยากร 

วิทยากร  กล่าวทักทายและแนะนำการใช้งานโปรแกรมบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรม  การสืบค้นข้อมูล การบันทึกแก้ไข การปรับปรุงข้อมูล การยืนยันข้อมูล  การดึงข้อมูลออกไปใช้บริหารงานบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ  การจัดทำรายงานสนับสนุนบุคลากรในแผนก ทั้งนี้ต้องมีการดำเนินงานด้วยความระมัดระวังโดยใช้รหัสผ่าน  และหลังการปรับปรุงให้ส่งข้อมูลแจ้งแก่การเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง   

ผู้เข้าอบรม ตั้งใจทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ โดยมีกรรมการสารสนเทศประจำแผนกที่สามารถมาช่วยได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างใกล้ชิด

  

จากนั้น  ผู้เข้าอบรม ก็เริ่มต้นงานปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในแผนกของตน จนเสร็จสิ้นเวลาที่กำหนด  ต่างก็มีภารกิจต่อเนื่อง คือ กลับไปปรับปรุงข้อมูลบุคลากรให้มีความเป็นปัจจุบันของแต่ละแผนก เพื่อช่วยให้ผู้บริหารแต่ละแผนกมีข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบันมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

กัญญา

รายงาน